Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2020 - Rioleringswerken en beekherstel voor Merkske in voorbereiding

In het grensoverschrijdende stroomgebied van het Merkske hebben het bekkensecretariaat Maasbekken, provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta enkele jaren terug de handen in elkaar geslagen en het integraal waterproject Merkske opgestart. Er werd toen met de partners een gezamenlijke actielijst opgesteld.

Ondertussen is de uitvoering van verscheidene rioleringsprojecten en een beekherstelproject in voorbereiding.

De rioleringsdossiers voor Hal in Hoogstraten en de doorvoer van de vuilvracht van Zondereigen naar de zuiveringsinstallatie van Merksplas worden momenteel technisch voorbereid. De ontwerpplannen hiervoor werden in 2020 binnen het ambtelijk bekkenoverleg besproken.

Provincie Antwerpen en het Waterschap Brabantse Delta hebben deze zomer ook een samenwerkingsakkoord ondertekend om uitvoering te geven aan verschillende acties van het integraal waterproject.

Met deze acties wordt ingezet op een herstel van de natuurlijke waterhuishouding van het Merkske. Dat is nodig in functie van waterkwaliteitsdoelen, maar ook om de vallei van het Merkske verder in te richten als klimaatbuffer en ons beter te wapenen tegen toenemende droogteperioden.

Het gaat om verschillende kleine ingrepen, zoals het lokaal verondiepen en het verder inbrengen van dood hout. Om de maatregelen gericht te kunnen uitvoeren en de effecten goed in kaart te brengen, zal er eerst een uitgebreide studie opgestart te worden.

2020 - Grensoverschrijdende samenwerking maakt beekdal Warmbeek-Tongelreep toekomstbestendig

Daarnaast wordt ook een proactieve aanpak rond nutriëntrijke afvalwaterstromen bij landbouwbedrijven uitgewerkt. Dit geeft landbouwers ondersteuning om controle te krijgen op deze afvalwaterstromen.

Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.