Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt 2022 - Natuurlijke voeding Vrietselbeek hersteld

De Vrietselbeek wordt na vele decennia opnieuw gevoed met gebiedseigen water. De provincie Limburg legde in het bos ’t Greven in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) een nieuwe bron aan voor de Vrietselbeek.

Door mijnactiviteiten verzakte het brongebied waardoor de Vrietselbeek afgesneden werd van haar natuurlijke voeding. De beek kreeg daarom water uit de Zuid-Willemsvaart, maar dat water is minder geschikt voor een beekecosysteem. Het opnieuw aansluiten van kwelwater zal voor een verbeterde waterkwaliteit zorgen en ondersteunt een ecologisch herstel. Het lokale grondwater kan hiermee opnieuw één van haar intrinsieke functies vervullen, nl. het voeden van lokaal oppervlaktewater.

Waterbronnen in ’t Greven zorgden eeuwen voor de voeding van de Vrietselbeek. Met de mijnactiviteiten verzakte het brongebied van de Vrietselbeek. Het brongebied kwam lager te liggen dan het eigenlijke beektraject. Hierdoor werd de Vrietselbeek afgesloten van haar natuurlijke watertoevoer.

Om de Vrietselbeek toch van water te voorzien, werd ter hoogte van Mulheim in Dilsen-Stokkem water uit de Zuid-Willemsvaart afgetapt. Dit kanaalwater is eigenlijk Maaswater, relatief nutriëntenrijk, en daardoor minder geschikt voor het ecosysteem van de Vrietselbeek. 

Bijkomend nadeel is dat in droge periodes en bij waterschaarste de toevoerkraan naar de Vrietselbeek deels werd dichtgedraaid. Door de debietbeperking kwam de Vrietselbeek de voorbije zomers droog te staan, wat geurhinder in de hand werkt.

Gebiedseigen grondwater moet bijdragen aan herstel Vrietselbeek

In het mijnverzakkingsgebied en het oorspronkelijk brongebied van de Vrietselbeek, ’t Greven in Eisden, is naast een drinkwaterwinning van de Watergroep ook een pompinstallatie van Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied (MBLM) van de Limburgse Reconversiemaatschappij. Zij houden het mijnverzakkingsgebied droog door het overtollige water over de kanaaldijk naar de Zuid-Willemsvaart te pompen.

Een deel van dit kwelwater wordt nu gebruikt om de Vrietselbeek te voeden. Maar hiervoor moest het water tot buiten het mijnverzakkingsgebied gebracht worden.2022 - Natuurlijke voeding Vrietselbeek hersteld

Om dit te realiseren, legde de provincie Limburg als beheerder van de Vrietselbeek een ondergrondse leiding en een nieuwe bedding aan, vanaf het lozingspunt van MBLM aan het kanaal tot aan de bestaande bedding van de Vrietselbeek. Met dit nieuwe traject langs de kanaaldijk werd de Vrietselbeek ongeveer 650 meter langer. Het beekleven in de Vrietselbeek kan voortaan opnieuw genieten van natuurlijk kwelwater uit eigen streek

Door dit project kreeg het grondwater in het mijnverzakkingsgebied dus gedeeltelijk haar natuurlijk ecologische functie terug, nl. het voeden van lokaal oppervlaktewater.  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.