Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2020 - Grensoverschrijdende samenwerking maakt beekdal Warmbeek-Tongelreep toekomstbestendig

Beken en rivieren stoppen niet aan de grens. Ze vragen best een krachtige, gestroomlijnde aanpak voor het hele stroomgebied. Daarom slaan 13 Vlaamse en Nederlandse partners sinds dit jaar de handen in mekaar. Er wordt gewerkt aan één gemeenschappelijk uitvoeringsplan om de hele vallei van de Warmbeek-Tongelreep klimaatrobuust te maken.

Langs Vlaamse zijde gebeurt het overleg en de afstemming van de projecten binnen het integraal waterproject Warmbeek.

Dertien partijen, 3 thema' s

Dertien partijen werken sinds dit jaar samen om het beeklandschap van de Warmbeek-Tongelreep weerbaarder en veerkrachtiger te maken voor de toekomst.

Gemeenten, provincies en waterbeheerders uit het volledige stroomgebied, zowel in Nederland als België, tekenden daarvoor een intentieverklaring.

Doel is om tegen eind 2021 een duidelijk grensoverschrijdend uitvoeringsprogramma klaar te hebben. Het uitvoeringsprogramma Warmbeek-Tongelreep wil invulling geven aan de visiedocumenten, die de afgelopen jaren voor dit gebied opgesteld zijn waaronder het stroomgebiedbeheerplan Maas.

Drie thema' s staan centraal:

  • Een klimaatrobuust beeklandschap met een duurzaam waterbeheer, klimaatadaptatie en beeklandschapsontwikkeling
  • Verbinding van natuurgebieden
  • Verbeteren van de (be)leefbaarheid van het gebied

Bijzondere samenwerking

De samenwerking is bijzonder omdat het om een enorm grensoverschrijdend gebied gaat met verschillende vraagstukken. De huidige klimaatontwikkelingen vragen om een aanpak die het gebied toekomstbestendiger maakt. Met klimaatadaptatie moeten we slimme manieren bedenken om water vast te houden in het hele stroomgebied, om zo langdurige droge periodes op de zandgronden te kunnen overbruggen. Het opvangen en afvoeren van water in landelijk en stedelijk gebied in zeer natte periodes is daarbij van groot belang, onder meer voor het agrarische landschap in de omgeving van het beekdal. Deze opgaven stellen andere eisen aan de omgeving. Het beeklandschap van de Warmbeek-Tongelreep speelt daarin een grote rol.

De intentieverklaring is getekend door provincie Noord-Brabant (NL), provincie Limburg (BE), de Vlaamse Milieumaatschappij, waterschap De Dommel, watering De Vreenebeek, natuurgrenspark De Groote Heide, gemeentes Eindhoven, Hamont-Achel, Pelt, Valkenswaard, Waalre, Bocholt en Peer. 

 2020 - Warmbeek - Tongelreep

 

Een breder werkveld voor het integraal waterproject

Langs Vlaamse zijde loopt al verschillende jaren overleg en afstemming over de projecten langs de Warmbeek binnen het integraal waterproject Warmbeek. De focus ligt vooral op acties die bijdragen tot een verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Om mee invulling te geven aan het grensoverschrijdende initiatief voor een klimaatrobuust beeklandschap Warmbeek-Tongelreep" zal het bekkensecretariaat samen met de partners binnen het integraal waterproject haar werkvelden voor de Warmbeek uitbreiden. Momenteel bereidt de VMM ook een hermeanderingsproject voor dat alvast mooi aansluit op een gelijkaardig project in Nederland.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.