Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2020 - Grenzeloze ambities voor de Voerstreek

De Voerstreek in het groene hart van de Euregio Maas-Rijn, is een streek met een sterke identiteit. Dit stukje Vlaanderen behouden en versterken is een hele uitdaging, want dit unieke landschap staat onder grote druk. Samenwerking over alle beleidsniveaus en beleidssectoren heen, via een gebiedsgerichte aanpak, is daarbij een must.

Op 8 oktober 2020 kregen betrokken ministers en gedeputeerden tijdens een bezoek aan de Voerstreek toelichting bij de uitdagingen en kansen van dit unieke landschap, onder meer bij de mogelijkheden om de wateroverlast in 's Gravenvoeren aan te pakken.

Samen sterk in de Voersteek

Het Voerens landschap behouden en waar mogelijk versterken is de drijfveer van de partners van het samenwerkingsverband voor de Voerstreek, die eind 2017 het charter “Samen sterk in de Voersteek” ondertekenden.

Het bekkenbestuur Maasbekken, Vlaamse partners (Onroerend Erfgoed, Natuur en Bos, Landbouw- en Visserij, VLM, VMM), provinciale partners, de gemeente Voeren, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Landelijk Vlaanderen, Natuurpunt en Boerenbond, sloegen toen de handen in elkaar.

Ruim 2 jaar na de ondertekening wordt de noodzaak voor meer afstemming herbevestigd.

Geïntegreerde aanpak en samenwerking noodzakelijk

Een versterkte innovatieve en geïntegreerde aanpak is nodig om de doelstellingen rond natuur, waterbeheer, erfgoed en recreatie beter op elkaar af te stemmen.

Een voorbeeld is het verminderen van de overstromingsrisico 's in het centrum van 's Gravenvoeren. De VMM realiseerde hier een by-pass (actie 6_I_073 in het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas). Momenteel loopt onder impuls van de VMM, en in nauwe samenwerking met de provincie Limburg, onderzoek naar mogelijke locaties voor bijkomende waterberging. Door dit dossier ook mee te nemen in het ruimere proces voor de Voerstreek kan maximale afstemming gezocht worden met de andere doelstellingen.

De bedoeling is om maximaal in te zetten op brongerichte maatregelen door een verruwing van het landschap aangevuld met de realisatie van bijkomende bergingscapaciteit op strategische locaties in het stroomgebied.

De komende jaren zal er alleszins verder getimmerd worden aan een sterk en weerbaar landschap in Voeren.  

        2020 - Grenzeloze ambities voor de Voerstreek

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.