Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2020 - Nieuw rietveld aan Warmbeek reduceert effecten van overstortwerking

Aan de Warmbeek werd onlangs de laatste hand gelegd aan de uitbreiding van het bergbezinkingsbekken ter hoogte van Fierkens Heikant in Pelt met een rietveld.

Dat moet dienen als zuiveringsinstallatie voor het overstortwater van de riolering. De overstortzuivering kadert binnen het Europese Interreg-project IMPAKT en geeft uitvoering aan een actie van het integraal waterproject Warmbeek.

Wanneer de gemengde rioolstelsels van Boseind en Sint-Huibrechts-Lille overbelast zijn door zware regenval, vult het bezinkingsbekken van Aquafin zich met het overtollige gemengde afvalwater. Is ook het bekken vol, dan liep het rioolwater tot nu toe ongezuiverd over naar de Warmbeek. Het nieuwe rietveld zorgt ervoor dat het overstortwater voortaan eerst gebufferd en gezuiverd wordt vooraleer het in de Warmbeek komt.

Daarnaast staan ook nog een aantal afkoppelingsprojecten op de planning die tot minder overstortwerking zullen leiden op 3 andere locaties. Samen wordt hiermee uitvoering gegeven aan de actie binnen het integraal waterproject Warmbeek om de overstortwerking te verminderen.

Financiering voor de aanleg van rietveld komt van het Europese Interreg project IMPAKT! .

IMPAKT! staat voor 'Integraal MaatregelenPakket AfvalwaterKeten voor goede ecologische Toestand'. Het doel van het project is om de waterkwaliteit te verbeteren.

De VMM is bouwheer van het project. Fluvius en Aquafin – dat zal instaan voor het beheer van het rietveld – zijn nauw betrokken bij het project.

     2020 - Warmbeek rietveld overstortzuivering

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.