Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt 2022 - Riviercontract Dommel zet de bakens uit voor klimaatrobuust watersysteem

18 partners ondertekenden op 24 januari 2022 het riviercontract van de Dommel. Hiermee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan voor een veerkrachtige Dommelvallei. Ze voorzien maar liefst 46 acties rond wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en waterbeleving op het grondgebied van de gemeenten Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel.

De droogte van afgelopen jaren en de recente overstromingen bevestigen de nood aan een klimaatbestendig waterbeheer. Eind 2019 nam de VMM het initiatief voor een gebiedsgerichte en participatieve aanpak in het volledige stroomgebied van de Dommel. Het bekkensecretariaat begeleidde het traject rond waterkwaliteit en waterbeleving. 

Riviercontract bekrachtigt samenwerking

De ondertekening van het riviercontract vormt het sluitstuk van een breed participatietraject. Twee jaar lang zochten waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners via een online ideeënplatform en workshops naar maatregelen die de Dommel en zijn vallei beter wapenen tegen overstromingen en droogte, die de waterkwaliteit verbeteren en de waterbeleving verhogen. Het resultaat: een concrete actielijst met 46 acties voor een gezond en evenwichtig watersysteem in het stroomgebied van de Dommel.

De ondertekening van het riviercontract bekrachtigt de hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners. Tegelijkertijd vormt deze ook de start voor de uitvoering van de vele maatregelen op het terrein.

Samen bouwen aan een veerkrachtige Dommelvallei

Het riviercontract bevat een ruime waaier aan acties: van concrete infrastructuurwerken tot sensibiliseringsinitiatieven. Partners in het hele stroomgebied van de Dommel zetten hun schouders onder deze acties. Ook ingrepen in grachten en op percelen dragen immers bij om het watersysteem beter te wapenen tegen klimaatverandering.

Een aantal ingrepen zijn al in uitvoering. Het gros van de maatregelen van het riviercontract wordt de komende jaren opgestart. Een belangrijke impuls hiervoor is de selectie van het gebiedsgerichte project “Klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel” door minister Demir binnen het subsidieprogramma Water-Land-Schap 2.0. Op die manier kunnen er middelen van de Blue Deal bij de lokale partners komen om de acties uit het riviercontract Dommel op het terrein uit te voeren.

Partnerschap

Het partnerschap bestaat uit de gemeenten Peer, Lommel, Pelt en Hechtel-Eksel, provincie Limburg, de Vlaamse Milieumaatschappij, het agentschap Natuur en Bos, Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en Departement Omgeving.  Ook Natuurpunt, Boerennatuur Vlaanderen, het Proef- en vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), Boerenbond, Fluvius, Watering De Dommelvallei, het bekkensecretariaat Maasbekken en een delegatie van de betrokken burgers doen mee.

Het volledige riviercontract kan je hier nalezen.

Foto van de Dommel (Paul Smeets)

Foto Paul Smeets

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.