Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Apr. 2019: Maasbekken Binnenstebuiten: een succesvolle dag aan de Bosbeek!

Met de contactdag Maasbekken Binnenstebuiten! wil het bekkensecretariaat alle leden van de verschillende overlegstructuren in het Maasbekken (bestuurlijk, ambtelijk en sectoraal incl. de grensoverschrijdende werkgroepen en de integrale waterprojecten) met elkaar in contact brengen én laten kennismaken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking.

Dec. 2019 - Jeker stroomt opnieuw in volle glorie door Tongeren

Twee jaar na de start van de werken stroomt de Jeker opnieuw door het stadspark van Tongeren. Eind september werd het vernieuwde stadspark De Motten, waar de Jeker door stroomt, officieel geopend. De opengelegde Jeker heeft een ecologische meerwaarde, kan meer afstromend regenwater opvangen en zorgt voor een heropwaardering van de omgeving.

Dec. 2019 - Nieuw project LIVES gaat voor de helft minder plastic in de Maas

Op 25 oktober vond in Kerkrade de startconferentie plaats van het nieuwe Interreg Euregio Maas-Rijn project LIVES. LIVES staat voor ‘Litter free rivers and streams' en kreeg mee vorm in het lokale grensoverschrijdende wateroverleg Jeker-Geul. Het LIVES-project wil het plastic afval in het stroomgebied van de Maas sterk terugdringen.

Dec. 2020 - Riviercontract Dommel in een stroomversnelling

Begin 2020 ondertekenden lokale, provinciale en Vlaamse partners onder impuls van VMM een charter waarin ze zich engageren om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel.

Dec. 2020 - Rioleringswerken en beekherstel voor Merkske in voorbereiding

In het grensoverschrijdende stroomgebied van het Merkske hebben het bekkensecretariaat Maasbekken, provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta enkele jaren terug de handen in elkaar geslagen en het integraal waterproject Merkske opgestart. Er werd toen met de partners een gezamenlijke actielijst opgesteld.

Dec. 2020 - Grenzeloze ambities voor de Voerstreek

De Voerstreek in het groene hart van de Euregio Maas-Rijn, is een streek met een sterke identiteit. Dit stukje Vlaanderen behouden en versterken is een hele uitdaging, want dit unieke landschap staat onder grote druk. Samenwerking over alle beleidsniveaus en beleidssectoren heen, via een gebiedsgerichte aanpak, is daarbij een must.

Dec. 2020 - RWZI in ’s Gravenvoeren opgestart

Met de opstart van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in ’s Gravenvoeren is de laatste zuiveringsinstallatie in het Maasbekken verwezenlijkt. Op termijn zal de nieuwe installatie het afvalwater van meer dan 2.500 inwoners zuiveren.

Mrt 2022 - Riviercontract Dommel zet de bakens uit voor klimaatrobuust watersysteem

18 partners ondertekenden op 24 januari 2022 het riviercontract van de Dommel. Hiermee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan voor een veerkrachtige Dommelvallei. Ze voorzien maar liefst 46 acties rond wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en waterbeleving op het grondgebied van de gemeenten Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel.

Mrt 2022 - Stuwtjesplan in Noord-Limburg helpt waterschaarste te vermijden

Steeds vaker ondervinden landbouw, natuur en het watersysteem schade door aanhoudende droogte. Door met regelbare stuwtjes het water vertraagd af te voeren, kunnen we het grondwaterpeil verhogen en het water langer vasthouden. Vooral in de zandgronden van Noord-Limburg is dit van belang. Wateringen Het Grootbroek en De Vreenebeek willen op termijn een heel netwerk van stuwen uitbouwen in hun werkingsgebied. Daarvoor stellen ze eerst een gebiedsplan op. Parallel zijn ze vorig jaar op een aantal locaties gestart met het uittesten van een eigen ontworpen, eenvoudige stuw.

Mrt 2022 - Vrije vismigratie in Itterbeek een stap dichterbij

De Keyartmolen aan de Itterbeek in Tongerlo verhinderde vissen om stroomopwaarts te zwemmen op zoek naar voedsel of een geschikte paaiplaats. Met de aanleg van een nieuwe vispassage heeft de provincie Limburg er voor gezorgd dat vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen via 18 kleine vistrappen. Hiermee zijn bijna alle hindernissen voor vrije vismigratie op de Itterbeek weggewerkt.

Mrt 2022 - Voeren beter beschermen tegen wateroverlast

De wateroverlast in de zomer van 2021 zullen we niet snel vergeten. In het Maasbekken bleef de schade relatief beperkt, maar niettemin kreeg Moelingen (Voeren) het hard te verduren. De Berwijn trad uit haar oevers en bereikte een nieuw historisch maximum. Het vorig historisch maximum dateerde nog maar van 2018. Ondertussen zijn de werken voor een aangepast winterbed in het centrum van Moelingen gestart. In ’s Gravenvoeren kon de aangelegde bypass grote waterellende in de zomer van 2021 voorkomen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.