Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2017 - Integraal waterproject Merkske van start

Op 12 oktober 2017 gaven het bekkensecretariaat Maasbekken en het Nederlandse Waterschap Brabantse Delta het startschot voor het integraal waterproject voor het Merkske.

Doel is om samen met lokale partners initiatieven en projecten uit te werken die de natuurlijke kwaliteit van dit speerpuntgebied verder ontwikkelen. De ruime opkomst getuigt alvast van een sterke lokale interesse.

Een uniek gebiedsproces voor een unieke waterloop

Het Merkske is een grensvormende waterloop tussen Vlaanderen en Nederland. Zowel in Vlaanderen, als in Nederland, is het stroomgebied van het Merkske een prioritair gebied voor het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen.Opstartoverleg IWP Merkske

Daarom werd voor een Vlaams-Nederlands gebiedsproces gekozen. De startvergadering vond op 12 oktober 2017 plaats.

Als opstap werkten de Vlaamse Milieumaatschappij, het bekkensecretariaat Maasbekken en het Waterschap Brabantse Delta een gezamenlijke analyse van het watersysteem uit. Die werd tijdens het startoverleg voorgesteld, samen met de doelstellingen en de processtappen van het gebiedsproces. De uiteindelijke inzet is  om samen met de lokale partners de doelen van de kaderrichtlijn Water te halen via een gedragen Vlaams-Nederlands actieprogramma.

Meer informatie over het gebiedsproces voor het Merkske leest u in de rubriek “gebiedsgerichte werking.

 


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.