Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker > Feb. 2019 - Vallei van de Kleine Aa krijgt opknapbeurt

Feb. 2019 - Vallei van de Kleine Aa krijgt opknapbeurt

Sinds eind september 2018 werkt de provincie Antwerpen aan de verbetering van de Kleine Aa in Essen. De werken zetten in op meerdere doelstellingen: vrije vismigratie, habitatherstel, waterconservering en duurzaam ruimtegebruik door het herwaarderen van valleigebieden.

Aan de realisatie is een breed participatietraject voorafgegaan, waaraan zowel aangelanden als de landbouw- en natuursector meewerkten. Met dit initiatief wordt uitvoering gegeven aan een actie van het stroomgebiedbeheerplan.

Beekherstel

Duurzamere landbouwafwatering

Niet alleen de waterloop, maar ook een aantal percelen langs de waterloop  en in de vallei in Essen en Kalmthout,  krijgen een upgrade. Het dichtgegroeide grachtenstelsel van een meer natuurlijk perceel wordt terug opengemaakt en komt in het beheer van Natuurpunt. Verschillende landbouwpercelen, in totaal zo’n 55 ha, krijgen een duurzamere afwatering. Er komen stuwtjes op de perceelsgrachten en de bestaande drainagesystemen worden peilgestuurd. 

Dit project wordt voor 60% gefinancierd door de Europese Unie Logo Interreg Triple Cvia het Interreg V – 2 zeeën programma, dat inzet op klimaatadaptatie met een innovatief integraal waterbeheer.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.