Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske

Binnen het ‘Integraal waterproject Merkske’ werken verschillende Vlaamse en Nederlandse organisaties samen om het watersysteem in het ganse afstroomgebied van het Merkske te verbeteren.

Dit betekent waterschaarste tegengaan in tijden van droogte en de wateroverlast in de natte perioden, maar ook een verbetering van de waterkwaliteit. Hierdoor beschermen we de voordelen die een gezond watersysteem ons biedt: water voor irrigatie, een buffer tegen klimaatverandering, aangename plaatsen van rust en ontspanning, …

Zo werd in de Wortel Kolonie riolering aangelegd, komt er nu versneld riolering in Hal (Hoogstraten), en wordt de lozingssituatie aan de zuiveringsinstallatie van Zondereigen (Baarle-Hertog) aangepakt.

Afvalstromen bij landbouwbedrijven

Een onderdeel van het project heeft ook aandacht voor de verschillende afvalstromen bij landbouwbedrijven. Zelfs in kleine hoeveelheid hebben sommige van deze afvalstromen een grote impact op de waterkwaliteit wanneer het vervuilde water in een waterloop terechtkomt of in de bodem infiltreert.

Vervuiling moet vermeden worden en gelukkig kan dat meestal vrij eenvoudig. 
Vaak helpt het om oog te hebben voor een aantal aspecten op het bedrijf, bepaalde handelingen aan te passen of specifieke (beperkte) inrichtingen door te voeren.

> Meer info over afvalwaterstromen bij landbouwbedrijven en oplossingen om afvalstromen te vermijden, zijn hier te vinden.

 

Lekkende silosappen

Proactieve aanpak restlozingen landbouw

Samen met de landbouwsector rollen we in 2020 en 2021 een proactieve aanpak uit. We willen landbouwers bewust maken van de impact van deze afvalwaters, en vooral oplossingen aanreiken om vervuiling te voorkomen.

Deze proactieve aanpak is werkelijk een uniek pilootproject in Vlaanderen, met nieuw ontwikkelde tools en advies op maat. 

Naast de communicatie via infosessies werden voor de verschillende bedrijfstypen die binnen het afstroomgebied actief zijn, gedetailleerde checklists per bedrijfsonderdeel opgesteld. Met deze checklists willen we landbouwers een concreet hulpmiddel aanbieden om zelf een rondgang op het eigen bedrijf te maken om de mogelijke probleempunten te inventariseren en waar nodig gepaste maatregelen te nemen

Hierdoor neemt niet alleen het risico op (accidentele) watervervuiling in het omliggende gebied sterk af, maar kan de landbouwer zich ook in regel stellen met de wetgeving en tegelijk de bedrijfsvoering verbeteren.

De lijsten vormen dus een gids om het eigen bedrijf kritisch te bekijken op het vlak van afvalwater. Daarnaast kunnen de checklists ook gebruikt worden door adviserende partijen.

Raadpleeg de checklist voor: 

Niet vergeten: elk landbouwerf is anders! Daarom is het ook belangrijk om voor jouw specifieke situatie je vergunning na te kijken en/of informatie op te vragen bij de gemeente.

Advies op maat vanaf 2021

Specifiek voor het afstroomgebeid van het Merkske is ook een LEADER project door de gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog aangevraagd waarmee landbouwers in 2021 een professioneel advies op maat van het bedrijf kunnen laten opmaken door een externe expert. Subsidies uit het LEADER-project maken het dan financieel  mogelijk om dit gratis aan te bieden.

Eind oktober 2020 werd de projectaanvraag goedgekeurd. Ondertussen werd het adviesbureau aangesteld en zullen de aangemelde landbouwbedrijven vanaf maart 2021 door het adviesbureau bezocht worden. Met behulp van de opgemaakte checklists worden mogelijke knelpunten met betrekking tot bedrijfsafvalwater geïnventariseerd. Op basis van de situatie worden dan oplossingen op maat voorgesteld. Elke landbouwer ontvangt nadien een overzichtelijk en persoonlijk rapport hiervan. 

Later meer hierover.

 

---------------------------------

De aangeboden documenten (tips, detaillijsten) kwamen tot stand met behulp van diverse partners binnen het integraal waterproject Merkske: Bekkensecretariaat Maasbekken gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog, de Vlaamse Milieumaatschappij, Departement Landbouw & Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving (afd. Handhaving), Boerenbond, watering de Beneden Mark, provincie Antwerpen en Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB).

Feedback op de aangeboden documenten kan via 'contact'

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.