Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsvisie en projectvisie

Gebiedsvisie: samenhang en integrale aanpak

 
In het Demerbekken stromen onbevaarbare waterlopen als Demer, Gete, Herk, Velpe, Zwarte Beek, Hulpe en Begijnenbeek samen ter hoogte van de zone van Schulen, Halen en Diest, die frequent overstroomt. Dit knooppunt van valleien, belangrijk voor waterveiligheid èn natuur, is verder verbonden met de Demer die vanaf Diest tot aan zijn monding in de Dijle als bevaarbaar gecatalogeerd wordt.


Vier geografische regio’s zijn bepalend voor het watersysteem in het Demerbekken. Ten noorden van de Demer vinden we het typisch plassenlandschap in de zandbodems aan de rand van het Kempisch plateau. Verder zuidwaarts komen we in de zandleemgebieden van het glooiende Hageland en het vlakkere Vochtig Haspengouw en verder zuidwaarts in de leembodems van het sterk versneden landschap van Droog Haspengouw. De zuidelijke gordel van het Demerbekken is dan ook sterk erosiegevoelig. Hevige zomeronweders zorgen verspreid over het bekken voor lokale pieken van water- en modderoverlast. De winteroverstromingen situeren zich eerder in de benedenlopen  en rondom het eerder vermelde ‘knooppunt’, waar ook de gecontroleerde overstromingsgebieden van Schulen, Webbekom en Hoeleden gesitueerd zijn, die samen met de natuurlijke overstromings- en waterconserveringsgebieden wateroverlast en verdroging moeten voorkomen.


De waterkwaliteit in het Demerbekken gaat erop vooruit ! Maar de kwaliteit kan en zal nog aanzienlijk verbeteren. Vooral in het zuiden van het bekken plannen we nog een stevige uitbreiding van de waterzuiveringsinfrastructuur. Op het vlak van de structuurkwaliteit van de waterlopen is er nog veel werk aan de winkel, maar ook een groot potentieel, want maar liefst acht waterlichamen uit het Demerbekken staan geklasseerd als natuurlijke waterloop.


Het Demerbekken is een landelijk bekken in de open ruimte, met veel waardevolle natuur en een actieve landbouw. De blauwgroene linten van waterlopen en hun valleien vragen om een integrale, gebiedsgerichte, geïntegreerd en projectmatige aanpak. Er bestaat immers een hoog potentieel voor natuurlijke waterberging, natuurontwikkeling en -verbinding, gerichte zachte recreatie en win-win’s met de landbouwsector op basis van beheer en blauwgroene diensten.


Het Albertkanaal, een belangrijke ader voor economie en scheepvaart doorheen het noorden van het bekken, wordt gevoed met Maaswater en staat in die zin hydrografisch los van het Demerbekken.


Projectvisie: Integrale Projecten


Ruimte voor water èn waterlopen met een goede ecologische toestand vormen belangrijke doelstellingen. Deze bereik je best door een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Dit maken we in het Demerbekken waar door middel van 12 integrale projecten. Vanuit bestaande studies en visies kijken we voor deze doelstellingen naar de randvoorwaarden (waterkwaliteit, beheer, ….) en zoeken we naar meerwaarde en win-wins (biodiversiteit, toegankelijkheid, erfgoed, doelgroepenbeleid, blauwgroene diensten …) in de verschillende projecten.


Een kruisbestuiving van water, natuur, landbouw, landschap en toegankelijkheid kan door afstemming en samenwerking op het vlak van integrale planning, inrichting, en beheer. Stimulerend beleid vult normerend en investerend overheidsbeleid aan. Voor de doortocht van waterlopen in dorpen en steden streven we naar ruimtelijk kwalitatieve verbindingen voor water, natuur en zachte recreatie die de belevingswaarde van het water terug verhogen.


De waterlopen worden integraal benaderd: van bron tot monding en van waterloop tot valleirand, waarbij ook andere watergerelateerde zaken zoals erosiebestrijding, duurzaam grondwaterbeheer en dergelijke in de stroomopwaartse gebieden de nodige aandacht krijgen. Het bekkensecretariaat laat via resultaatsgericht overleg partners samenwerken en zoekt naar oplossingen en vernieuwende inzichten en initiatieven, zonder te focussen op tegenstellingen. De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van het buitengebied en recent gefinaliseerde ruimtelijke uitvoeringsplannen in valleigebied vormen hierbij een belangrijk kader.

 

Demer_Gebiedsvisie_kaart

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.