Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stakeholders CIW-werking

De CIW betrekt het middenveld en de kennis- en onderzoeksinstellingen bij haar werking.

 

Het betrekken van de stakeholders bij het waterbeleid gebeurt op maat en gericht. De manier waarop stakeholders worden betrokken en wie wordt betrokken hangt af van het thema of dossier.

Onderstaand overzicht is niet limitatief.

 

 middenveld (sectoren)

picto wonen

bouwen/wonen

Assuralia - beroepsvereniging van verzekeringsondernemers

BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

BVS - Beroepsvereniging van de vastgoedsector

CIB - Confederatie van Immobiliënberoepen

Confederatie Bouw

Fednot - Federatie van het Notariaat

NAV - Netwerk Architecten Vlaanderen

ORI - Organisatie van advies- en ingenieursbureaus

Vlaamse bouwmeester

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

...

picto gezinnen

gezinnen/sociaal

ABVV

ACLVB

ACV

"Beweging.net

Netwerk van organisaties die zich inzetten voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving"

BV-OECD - Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties

Gezinsbond

Join for Water (Protos)

"Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen

(intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen)"

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)

...

picto industrie

industrie/bedrijven

UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers

VOKA

"Kamers van Koophandel (werken in Vlaanderen samen binnen de Voka-alliantie)"

"FVPhouse - koepel beroepsfederaties Belgische aardappel-, groente- en fruit groothandel en verwerkende industrie

koepelvzw van Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium"

Agoria - Koepel voor technologisch geïnspireerde bedrijven (technologiefederatie)

Essencia - Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences.

Fevia - Federatie van de Belgische voedingsindustrie

Belgische Federatie Groenvoorzieners

...

picto landbouw

 landbouw 

Algemeen Boerensyndicaat - ABS

Bioforum - Sectororganisatie voor biolandbouw en -voeding

Boerenbond

"Groene Kring

Organisatie voor jonge land- en tuinbouwers"

Inagro

Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw

PCfruit - Proefcentrum voor de Fruitteelt

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

PCS - Proefcentrum voor Sierteelt

VAC - Vlaams Agrarisch Centrum

VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw

"Vlaams Agrarisch Centrum – VAC (consultancy voor landbouwers, o.m. m.b.t. milieuregelgeving, verbreding landbouwactiviteiten ...)"

...

 picto scheepvaart

scheepvaart

Binnenvaart Vlaanderen

Havenbedrijf Antwerpen

Havenbedrijf Oostende

Havenbedrijf Zeebrugge

North Sea Port (fusiebedrijf Vlaamse Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaport)

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw - OCW

...

picto natuur

natuur/
omgeving

Bond Beter Leefmilieu

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen

Natuurpunt

Regionale Landschappen

Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning - VRP

...

picto recreatie

recreatie
toerisme

Toerisme Vlaanderen

Vlaamse Pleziervaart Federatie - VPF

Vlaamse Vereniging voor Watersport vzw - VVW

Westtoer

...

 

kennis- en onderzoeksinstellingen

picto universiteiten

universiteiten

picto kenniscentrakenniscentra 

KULeuven

KULeuven / B-IWA

UHasselt

Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent

VLAKWA (VITO)

VLARIO

Vrije Universiteit Brussel

...

picto innovatiekoepels

innovatiekoepels

"Catalisti vzw Innovatiecluster voor chemische en platic industrie"

"De Blauwe Cluster vzw Legt zich toe op innovatie-initiatieven op zee"

Flanders' Food - innovatieplatform

Imec

"Vlaanderen Circulair Vlaanderen Circulair is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld. Vlaanderen circulair is ingebed bij OVAM. "

Watercircle

...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.