Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Participatietraject bij de Waterbeleidsnota 2020 - 2025

Bij de visietekst van de derde waterbeleidsnota werd een participatietraject georganiseerd waarbij de individuele leden van de strategische adviesraden en de lokale besturen (gemeenten, provincies en polders & wateringen) werden betrokken.

De CIW wilde bij de derde waterbeleidsnota een stap verder gaan dan de wettelijk voorziene participatie (openbaar onderzoek en adviesronde) en ook al participatie organiseren bij de voorbereiding van de ontwerpteksten voor de waterbeleidsnota. De CIW wilde hiermee ook tegemoet komen aan de vraag van de strategische adviesraden om meer betrokken te worden bij de beleidsvorming van het waterbeleid.

 poster

 

doel Het hoofddoel van de participatie was een inhoudelijke verrijking, met name het aanbrengen van nieuwe ideeën en samen met de stakeholders relevante oplossingsrichtingen verkennen. Daarnaast werd een grotere betrokkenheid van de deelnemers bij de inhoud van de waterbeleidsnota beoogd. Door samen ideeën ontwikkelen, worden deelnemers er ook mee eigenaar van. In de context van de derde waterbeleidsnota is dit belangrijk aangezien deze nota naderhand vertaald moet worden in stroomgebiedbeheerplannen die finaal moeten leiden tot actie op het terrein.
aanpak

Zowel in de ontwerpfase als de conceptfase van de opmaak van de visietekst van de derde waterbeleidsnota werden een online-bevraging en workshops georganiseerd. Voor de eerste online bevraging werd vertrokken van een breed inhoudelijk palet met 8 thema’s, in de daaropvolgende workshops en tweede online bevraging werd verder ingezoomd op enkele specifieke thema's.
Het participatietraject werd afgesloten met de voorstelling van de ervaringen en resultaten ervan op het CIW event over participatie in het waterbeleid en – beheer op 19 oktober 2018.

resultaat Doorheen het traject werd een diverse groep bereikt, die een rijk pallet aan perspectieven en visies aanbracht. Het participatietraject is vooral een bevestiging geweest van reeds bestaande maatregelen of aanpak. In het waterbeleid worden al heel wat instrumenten ingezet, van regelgeving, over vergunningen, subsidies, … tot de integrale en gebiedsgerichte werking. Nog zeer innovatieve beleidsideeën voorstellen, is niet evident gebleken.
weerslag

kaartjesDe weerslag van het participatietraject kunt u doorheen de visietekst van de derde waterbeleidsnota terugvinden onder de vorm van kaderteksten die markante stellingen uit het participatietraject vermelden.

 

Download hier 

  • download hierde beschrijving van het participatietraject bij de Waterbeleidsnota 2020 - 2025
  • download hierde samenvatting op hoofdlijnen van de resultaten van het participatietraject

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.