Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Lisseweegse Vaart

De Lisseweegse Vaart, is een oude, van oorsprong natuurlijke, waterloop tussen Brugge en de Noordzee. De vaart loopt dwars door het centrum van Lissewege om langs de dorpskern van Zwankendamme het havengebied te bereiken en gravitair uit te monden in de voorhaven van Zeebrugge.

De Lisseweegse Vaart bepaalt in grote mate de waterhuishouding van de omliggende polders. Het peilbeheer van de Lisseweegse Vaart is typisch voor kustpolders met een trage waterafvoer door het geringe bodemverhang en lozingsmogelijkheden die afhangen van het zeepeil. Die combinatie zorgt een gebied dat gevoelig is voor overstromingen.

Verzilting tegengaan

Het meest zuidelijke punt van de Lisseweegse vaart bevindt zich aan het kanaal Gent-Oostende, net ten noorden van de stadskern van Brugge.

Hier kan in de zomer kanaalwater in de omliggende polder ingelaten worden om verdroging  en verzilting tegen te gaan. Ook het effluentwater van de RWZI Herdersbrug (Brugge) kan ingenomen worden.

       Lisseweegse Vaart (aan boerderij)

Vervuilde waterbodem aanpakken

De naburige bedrijvigheid heeft duidelijk een impact op de waterkwaliteit, met overschrijdingen van zware metalen en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook de overstortwerking van rioleringen heeft een significante impact. De slechte waterbodemkwaliteit is dan weer te wijten aan historische vervuiling.

De Lisseweegse Vaart vertoont wel waardevolle structuurkenmerken, maar de 7 stuwen die het peil van de vaart regelen, vormen nog een hindernis voor de migratie van glasaal.

Een sanering van de vervuilde waterbodem is nodig om op termijn een goede ecologische toestand te kunnen halen. De waterbodem van de Zijdelingse Vaart (Westkant) aan de Carcoke-site is in 2015 door OVAM gesaneerd. In 2016 werd de Zijdelingse Vaart (Oostkant) over een kilometer geruimd door de Oostkustpolder.

Landinrichtingsplan Zwankendamme in uitvoering

Om de afwatering van de Lisseweegse Vaart beter te regelen en om voor de ecologisch ingerichte oevers een waterpeil te hebben die plas-dras situaties inhoudt, voorziet het landinrichtingsplan Zwankendamme een nieuwe geautomatiseerde klepstuw, net voor de inkokering van de vaart. De Vlaamse Landmaatschappij, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de provincie West-Vlaanderen zullen hier samen voor instaan. Ze zullen ook de oevers van de vaart aanpakken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.