Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Feb. 2017 - Aanpak reuzenbalsemien over de grenzen

Op 28 april 2016 organiseerde het bekkensecretariaat een overleg over de grensoverschrijdende aanpak van de reuzenbalsemien in het stroomgebied van de Mark. Er werd overeengekomen om de plant gezamenlijk te bestrijden en bovenstrooms te starten. De vergadering vormde een nieuwe start voor het overleg tussen de Vlaamse en Waalse waterbeheerders in de Markvallei. Ook over andere beheeraspecten willen we in de toekomst met de Waalse collega’s overleg organiseren.

Feb. 2017 - Werken voor waterbeheersing, een overzicht

Het Denderbekken is gevoelig voor overstromingen. Zowel langs de Dender als in de valleien van de Mark, de Bellebeek, de Molenbeek-Pachtbosbeek en de Molenbeek Erpe-Mere moesten de zandzakjes al meermaals bovengehaald worden. Het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 bevat dan ook tal van acties om het Denderbekken waterveiliger te maken. Verscheidene daarvan zijn intussen in uitvoering. Het wateruitvoeringsprogramma 2016, dat het bekkensecretariaat tegen deze zomer voorbereidt, zal hierover uitgebreid rapporteren.

Feb. 2017 - Samen naar een goede watertoestand

Het bekkensecretariaat startte in 2016 gebiedsgericht overleg op voor het aandachtsgebied Molenbeek-Pachtbosbeek. Samen met de andere actoren in het gebied bespreken we welke projecten de waterkwaliteit vooruit helpen, hoe we verschillende projecten kunnen afstemmen en waar we nog meer kunnen samenwerken. Voor het aandachtsgebied Mark wordt het overleg dit jaar opgestart.

Feb. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert grensoverschrijdend overleg

In maart 2017 zal het bekkensecretariaat een eerste algemeen grensoverschrijdend wateroverleg (GoW) voor het Denderbekken organiseren. Met dit initiatief wil het bekkensecretariaat de relaties met de partners in Wallonië versterken en meer samenwerken en afstemmen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Het eerste overleg staat in het teken van de goede watertoestand in het Denderbekken.

Feb. 2017 - Bestrijding Chinese wolhandkrab

De Chinese wolhandkrab is een grote zoetwaterkrab die van nature voorkomt in Oost-Azië. Begin de 20ste eeuw belandde ze in Europa. In Vlaanderen heeft de wolhandkrab geen natuurlijke vijanden waardoor de populatie en het territorium de voorbije decennia ongehinderd kon uitbreiden.

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Denderbekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Denderbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Denderbekken van het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld

Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) vast. De plannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Denderbekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.