Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatie overstromingen

Naar aanleiding van de wateroverlast van november 2010, kreeg de CIW de opdracht een grondige evaluatie te maken van de overstromingen en aanbevelingen voor het beleid te formuleren.

Eind 2010 - begin 2011 werd Vlaanderen getroffen door ernstige watersnood. Hierop volgden een debat in het Vlaams Parlement en tal van initiatieven om de veiligheid tegen wateroverlast te verhogen.

De CIW maakte een grondige evaluatie van de situatie en formuleerde voorstellen en aanbevelingen voor het beleid.

Het globale CIW-evaluatiedocument werd op 12 mei 2011 goedgekeurd door de CIW. Het document bestaat uit twee luiken: een inventaris en een actieplan.    

Inventaris

De inventaris beschrijft op een geïntegreerde manier waar zich overstromingen hebben voorgedaan en schetst de belangrijkste aandachtspunten voor:

  • het vrijwaren van ruimte voor water en het vasthouden van hemelwater
  • het onderhoud en de infrastructuur van waterlopen
  • de samenwerking tussen crisiscellen, hulpdiensten en waterbeheerders
  • het databeheer en de watersysteemkennis
  • het juridisch instrumentarium.

Een uitgebreide beschrijving van de overstromingsgebeurtenissen per gemeente is terug te vinden in de inventarisatieverslagen van de bekkensecretariaten.   

Actieplan

Het actieplan zet in op een mix van acties om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen, van concrete investeringswerken op de locaties waar zich in november 2010 wateroverlast heeft voorgedaan, over het optimaliseren en aanpassen van regelgeving en het uitwerken van nieuwe beleidsinstrumenten tot het versterken van de samenwerking tijdens crisismomenten. Doorheen het document zijn een aantal acties als prioritair aangeduid.  

Rapportering

Jaarlijks rapporteert de CIW over de uitvoering van het actieplan uit de globale evaluatie van de overstromingen. Het document geeft ook een overzicht van de uitvoering van de resolutie “betreffende het beheersen van wateroverlast in het kader van een integraal waterbeleid” van het Vlaams Parlement van 7 juli 2011.

De documenten van de Globale Evaluatie Overstromingen (GEOS) en de rapporteringen kunnen geraadpleegd worden in de rubriek 'gerelateerde items' onderaan deze pagina.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.