Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

realisaties 2021 - thema overstromingen en droogte

Een greep uit de voornaamste realisaties in 2021 voor het thema overstromingen en droogte:

 • het evalueren van de droogte zomer 2020 (PG adviesgroep droogte, trekker: DVW)
 • het uitwerken van de eerste versie van het reactief afwegingskader voor de prioritaire watergebruiken bij waterschaarste en droogte (PG governance droogte, trekker: VMM)
 • het uitwerken van een nieuwe governance droogte, waarbij de droogtecommissie omgevormd is tot een uitvoerend orgaan voor het reactief droogtebeheer in Vlaanderen, met een gewijzigde samenstelling en een aangepast takenpakket (PG governance droogte, trekker: VMM)
 • een geactualiseerd afsprakenkader bevoorrading leidingwater (PG escalatie drinkwater, trekker: VMM)
 • het verder uitwerken van het draaiboek coördinatie waterschaarste en droogte, met o.m. een geoptimaliseerd escalatieschema drinkwater, een bijgestelde procedure voor het instellen van captatiebeperkingen of verboden bij gemeentegrensoverschrijdende bloeien in waterwegen en kanalen en de doorvertaling van het reactief afwegingskader en de geoptimaliseerde governance voor het reactief droogtebeheer werden ook doorvertaald (adviesgroep droogte, trekker: DVW);
 • het opstellen van een kader voor het instellen van een permanent captatieverbod onbevaarbare waterlopen (PG onttrekkingsverboden, trekker: VMM)
 • het uitwerken van de blauwdruk voor de hemelwater- en droogteplannen en een goedkeuringsprocedure (PG hemelwater- en droogteplannen, trekker: prov. Antwerpen)
 • het analyseren van de randvoorwaarden, mogelijke instrumenten, afweging van instrumenten, kosten en baten van het invoeren van een infiltratiebonus (PG infiltratiebonus, trekker: VLARIO)
 • het evalueren van de overstromingen zomer 2021 (trekker: DVW)
 • het organiseren van een studiedag rond de integratie klimaatverandering in watertoets, reliëfwijziging en machtiging (PG water- en droogtetoets, trekker: VMM)
 • het uitbrengen van (84) adviezen ikv de watertoets (adviesgroep watertoets, trekker: VMM)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.