Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterkwaliteit moet beter

Ondanks de waardevolle structuurkenmerken blijven de waterkwaliteit en het biologische leven in de Rivierbeek en de Hertsbergebeek ondermaats. Nutriënten, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en het visbestand scoren slecht of ontoereikend.

Waterzuivering verder uitbouwen

De waterzuiverings- en rioleringsgraad liggen hier ver beneden het Vlaams gemiddelde. Nog heel wat verspreide woningen lozen hun afvalwater ongezuiverd. De komende jaren wordt daarom volop geïnvesteerd. De sanering van de wijken Zeswege, St.-Jan en Vorsevijvers in Wingene, de laatste lozingspunten in Hertsberge en de wijken Erkegem en Stuivenberg in Oostkamp staan op de planning of zijn in uitvoering.

Diffuse vervuiling aanpakken

Het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek ligt grotendeels in landbouwgebied. De aanleg van bufferstroken en kleine landschapselementen kan de instroom van bodempartikels en nutriënten tegengaan. Realisatie op het terrein is evenwel niet evident en vraagt inspanningen van de landbouwsector. Een andere uitdaging is het afvalwater van melkhuisjes dat nog ongezuiverd in het oppervlaktewater geloosd wordt.

Werken aan ecologisch herstel

Zowel de VMM als de provincie West-Vlaanderen zetten middelen in om natuurvriendelijke oevers aan te leggen oa. langs de Velddambeek, de Rivierbeek en de Hertsbergebeek.

Landbouwers worden door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gestimuleerd om kleine landschapselementen en knotbomen aan de perceelsranden te planten.

Aandachtsgebied Ricierbeek-Hersbergebeek

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.