Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Noordede - Blankenbergse Vaart

De Noordede en de Blankenbergse Vaart staan samen in voor de afwatering van de Nieuwe Polder van Blankenberge. Beide stroomgebieden staan in open verbinding met elkaar.

Een ander deel - polders in Bredene, De Haan, Jabbeke en Zuienkerke - watert via de Noordede en het Maartensas in de achterhaven van Oostende af naar zee.

Gebiedsgerichte werking (andere gebieden)

Voldoende buffering en een goed peilbeheer

Het peilbeheer in de polders is een complexe zaak waar veel partijen bij betrokken zijn, elk met hun eigen belangen. Het peil dat ingesteld wordt, is een subtiele afweging in functie van veiligheid, landbouw en natuur. Overleg met alle betrokken partijen is belangrijk om tot goede peilafspraken te komen.

Ook voldoende buffering in de waterlopen is belangrijk om wateroverlast te voorkomen, door het vlakke reliëf van de polders en de trage afwatering, de ligging onder het vloedpeil van de zee en de afhankelijkheid van het getij voor lozing op zee.

Waterkwaliteit op de goede weg

De waterkwaliteit van de Noordede en de Blankenbergse Vaart is al behoorlijk. Vooral de parameter 'totaal fosfor' hypothekeert nog een goede fysisch-chemische waterkwaliteit.  Ook de biologie hinkt nog wat achterop.

Een goede waterkwaliteit is nodig om de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water te kunnen halen, én de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone 'Polders'. 

Oeverafkalving Blankenbergse Vaart thv N9 Oostendsesteenweg         

Structuurherstel voor Blankenbergse Vaart

De Blankenbergse Vaart is gevoelig voor oeverafkalving waardoor de waterdiepte afneemt en het water minder vlot afvoert. Bij het herstel van de oevers wordt zoveel mogelijk natuurtechnisch gewerkt, bv. door plasbermen en licht hellende taluds aan te leggen. Aan de samenvloeiing met de Noordede wordt een paaiplaats voorzien.

De typische bodemopbouw van polders, met (zware) klei op zand of veen, en de vaak hoge taludhellingen maken polderwaterlopen gevoelig voor oeverafkalvingen.  De afwezigheid van plantengroei en golf- en stroombelasting kunnen dit nog versterken.

Overstorten aanpakken

Het gebied van de Noordede en de Blankenbergse Vaart heeft een zeer hoge zuiveringsgraad (95%). Een aantal overstorten op rioleringen in Blankenberge en Oostende vormen wel nog een probleem. Om de waterkwaliteit verder te verbeteren, moeten die aangepakt worden. Dat gebeurt met optimalisaties aan de rioleringsinfrastructuur en de afkoppeling van het regenwater van campings in Bredene, De Haan en Blankenberge en van andere grote toeristische infrastructuur in de omgeving.

KustveiligheidMasterplan Kustveiligheid

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Vlaamse Milieumaatschappij nemen maatregelen om het gebied beter te beschermen tegen wateroverlast vanuit zee. Het Masterplan Kustveiligheid houdt rekening met klimaatverandering en de impact van een 1.000 jarige storm. De VMM voorziet verhoogde dijklichamen om woningen in de Nukkerwijk (Bredene) en de Harendijke (Blankenberge) beter te beschermen en vernieuwde het Maartensas, de uitlaatconstructie op de Noordede (Bredene). 

Raamakkoord Oudlandpolder

Op 4 april 2019 ondertekenden 20 partners het Raamakkoord van de Oudlandpolder. Dit is een historische en noodzakelijke stap naar een klimaatrobuust waterbeheer in dit poldergebied. Het Raamakkoord is de oplossing voor minstens vier uitdagingen in de Oudlandpolder:

  1. Beperken van overstromings- en droogterisico’s;
  2. De gebiedsgerichte  afstemming van het peilbeheer op de functies in het gebied;
  3. De noodzaak naar meer en ook  andere informatie om het peilbeheer te sturen en
  4. Het realiseren van  EU-doelstellingen voor natuur.

Het Raamakkoord beantwoordt deze uitdagingen met 15 strategische voorwaarden en 7 operationele voorwaarden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.