Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Benedenscheldebekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Benedenscheldebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Benedenscheldebekken

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Benedenscheldebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.

Jan. 2017- Het Benedenscheldebekken maakt een inhaalbeweging

De waterkwaliteit gaat er op vooruit in het Benedenscheldebekken. Dat blijkt uit de meetresultaten van de VMM voor macro-invertebraten: 63% van de meetpunten die in 2015 onderzocht werden, gaat er een kwaliteitsklasse op vooruit. Van deze stijgers scoort bijna een derde van de meetpunten 'goed'. De inspanningen van de voorbije jaren beginnen vruchten af te werpen.

Jan. 2017- De Noord-Zuidverbinding komt tot leven

Het herstel van het waterleven in en langs de Noord-Zuidverbinding is opmerkelijk. Midden 2015 rondde de VMM de werken af voor een ingrijpende herinrichting van de Noord-Zuidverbinding in Kieldrecht. De waterloop veranderde van een smalle, rechte watergang naar een brede waterloop met de morfologie van een natuurlijke kreek. Dit project geeft mee uitvoering aan de gebiedsvisie voor de cluster 'Land van Waas' uit het bekkenspecifieke deel voor het Benedenscheldebekken.

Jan. 2017 - Polders van Kruibeke: overstromingsgebied en zoveel meer

Waar de Rupel in de Schelde uitmondt, werd in het kader van het Sigmaplan het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen ingericht: de Polders van Kruibeke. 600 hectare groot en centraal binnen het Benedenscheldebekken. Maar het gebied is veel meer dan een overstromingsgebied. De Polders van Kruibeke zijn een voorbeeld van hoe integrale projecten win-wins kunnen realiseren. Zo zijn het herstel van de zeldzame elzenbroekbossen en initiatieven voor duurzame recreatie twee projecten die meeliften op de dynamiek in dit gebied.

Dec. 2018 - Gewestelijk RUP wil overstromingsgevoelige open ruimte langs Benedenvliet vrijwaren

De Vlaamse Regering keurde op 6 juli 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek tussen de E19 en A12 op het grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Kontich en Antwerpen. Hiermee wordt één van de grootste signaalgebieden in het Benedenscheldebekken aangepakt. Het bekkensecretariaat bracht het dossier op tafel in de werkgroep Benedenvliet en trok mee aan de kar voor een oplossing voor dit signaalgebied.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.