Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Aanduiding watergevoelige openruimtegebieden: een stand van zaken

Op 15 juni 2018 stelde de Vlaamse Regering nadere regels vast voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Hiermee is het kader voorhanden voor de (voorlopige) aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden.

In (delen van) de signaalgebieden is het overstromingsrisico zo hoog dat de Vlaamse Regering eerder al besliste om de gebieden te herbestemmen. In 2017 bezocht het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken de betrokken gemeenten. Ze bekeken er de evoluties in de dossiers van de signaalgebieden (lopende planningsprocessen, nieuwe hydrologische studies, ...) en bespraken er de opties voor de herbestemming. Dat kan via een ruimtelijk uitvoeringsplan, of door de gebieden in de toekomst te laten aanduiden als watergevoelig openruimtegebied.

Voorjaar en zomer 2018

Op basis van de gekozen optie voor de herbestemming en de verfijning van de afbakening van de gebieden, bereidde de CIW in het voorjaar van 2018 een voorstel voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden voor. Dat voorstel werd afgelopen zomer voor formeel advies voorgelegd aan de betrokken colleges van burgemeester en schepenen.

Intussen werd ook de procedure voor de plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. Tussen 30 juli en 30 augustus 2018 lag de nota ter inzage in de betrokken gemeenten en op 25 oktober publiceerde de Dienst MER de richtlijnen voor het plan-MER.

Na een beslissing van de Vlaamse Regering over de voorlopige aanduiding krijgen alle betrokkenen de kans om zich tijdens een openbaar onderzoek uit te spreken. En via een aangepaste regeling van planschade zullen de eigenaars billijk vergoed worden.

      

Voorstel voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.