Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Gewestelijk RUP wil overstromingsgevoelige open ruimte langs Benedenvliet vrijwaren

De Vlaamse Regering keurde op 6 juli 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek tussen de E19 en A12 op het grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Kontich en Antwerpen. Hiermee wordt één van de grootste signaalgebieden in het Benedenscheldebekken aangepakt. Het bekkensecretariaat bracht het dossier op tafel in de werkgroep Benedenvliet en trok mee aan de kar voor een oplossing voor dit signaalgebied.

Nieuwsbrief nov. 18

Signaalgebied wordt omgevormd tot groenblauw openruimtegebied

Doel is om de nog onbebouwde, overstromingsgevoelige open ruimte in de vallei te vrijwaren van verdere verharding en bebouwing. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal daarvoor de bestemmingen van het huidige gewestplan wijzigen. Op die manier wil de Vlaamse overheid de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek behouden en versterken als een groenblauwe openruimteverbinding door de sterk verstedelijkte Antwerpse zuidrand.

Integrale werking toegelicht

Al enkele jaren organiseert het bekkensecretariaat overleg om de waterkwaliteits- en kwantiteitsproblematiek in het gebied op elkaar af te stemmen. Gouverneur C. Berx zit het overleg voor.

Tijdens de infomarkt voor de omwonenden, op 26 september 2018, gaf het bekkensecretariaat toelichting bij de integrale werking in het stroomgebied van de Benedenvliet. Een poster toonde de projecten die er gepland staan.

Vervolgstappen

Een start- en procesnota is de eerste stap om te komen tot een Gewestelijk RUP. In een volgende stap worden de milieueffecten van twee planalternatieven onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt dan verder uitgewerkt tot een voorontwerp Gewestelijk RUP. Op dat moment krijgen omwonenden opnieuw inspraak. Uiteindelijk wordt het Gewestelijk RUP definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Meer informatie over het traject 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.