Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017- De Noord-Zuidverbinding komt tot leven

Het herstel van het waterleven in en langs de Noord-Zuidverbinding is opmerkelijk. Midden 2015 rondde de VMM de werken af voor een ingrijpende herinrichting van de Noord-Zuidverbinding in Kieldrecht. De waterloop veranderde van een smalle, rechte watergang naar een brede waterloop met de morfologie van een natuurlijke kreek. Dit project geeft mee uitvoering aan de gebiedsvisie voor de cluster 'Land van Waas' uit het bekkenspecifieke deel voor het Benedenscheldebekken.

Een nieuwe identiteit

De Noord-Zuidverbinding maakt deel uit van de uitgestrekte Waaslandse polder. De VMM transformeerde de smalle, rechte Noord-Zuidverbinding tot een brede waterloop met de morfologie van een natuurlijke kreek. Een afwisseling van zacht glooiende en steile oevers, van diepe en ondiepe waterzones en van natte en droge zones kenmerken de nieuwe Noord-Zuidverbinding. Via vochtige ruigten, moerasbossen, rietkragen en open water kreeg natte natuur een belangrijke plaats in het project. Een opmerkelijk herstel van de natuur in het gebied is het resultaat.

Met de herinrichting van de Noord-Zuidverbinding draagt de VMM bij aan de bescherming van de polder en het aansluitende havengebied tegen wateroverlast en aan het ecologisch herstel van de waterloop. Alle info over de herinrichting kunt u hier nalezen.

Vissen, waterplanten en vogels voelen zich er thuis

De herinrichting van de Noord-Zuidverbinding versterkt de ecologische en landschappelijke verbindingsfunctie tussen de verschillende compensatieprojecten in het Scheldepoldergebied. Heel wat vogelsoorten voelen zich hier inmiddels thuis. Onder andere de groenpootruiter, oeverloper, bosruiter, kemphaan, lepelaar en het witgatje werden er gespot.

De VMM koos voor een spontane kolonisatie en ontwikkeling van het gebied. Ingrepen blijven er beperkt tot de strikt noodzakelijke. Die kolonisatie gebeurt geleidelijk. In een eerste fase vestigen plantjes als slijkgroen, greppelrus, zeegroene rus en platte rus zich op de oevers. Later zal er zich riet ontwikkelen. We verwachten 6 tot 10 ha rietland in en langs de waterloop. Ook de macro-invertebraten gaan er op vooruit: sinds de herinrichting scoren ze al een kwaliteitsklasse hoger.

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.