Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Polders van Kruibeke: overstromingsgebied en zoveel meer

Waar de Rupel in de Schelde uitmondt, werd in het kader van het Sigmaplan het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen ingericht: de Polders van Kruibeke. 600 hectare groot en centraal binnen het Benedenscheldebekken. Maar het gebied is veel meer dan een overstromingsgebied. De Polders van Kruibeke zijn een voorbeeld van hoe integrale projecten win-wins kunnen realiseren. Zo zijn het herstel van de zeldzame elzenbroekbossen en initiatieven voor duurzame recreatie twee projecten die meeliften op de dynamiek in dit gebied.

Inrichtingswerken bijna klaar 

De polders van Kruibeke zijn sinds oktober 2015 in gebruik. Een klein deel van de overloopdijk moet nog verlaagd worden, maar dat kan gebeuren terwijl het gebied operationeel is. Ingrepen ter hoogte van de Barbierbeek, Kapelbeek en de Lange Gaanweg verzekeren de afwatering van het achterland.

De voorbije jaren ontwikkelde zich geleidelijk aan nieuwe natuur in de polders. Een weidevogelgebied van 150 hectare kwam in de plaats van tientallen hectaren bossen. De verdwenen bossen werden elders in het projectgebied gecompenseerd. Ook de vernatting van het gebied nam een aanvang. Dat gebeurde door beperkt Scheldewater binnen te laten via het principe van het GGG (gecontroleerd gereduceerd getij) en door de aanleg van stuwen.

Nu Air Liquide de laatste ondergrondse gasleidingen verplaatst heeft, kan in 2017 ook de resterende grote oppervlakte aan slikken en schorren zich ontwikkelen; getijdennatuur die ontstaat op het ritme van eb en vloed. Verder wordt de kwaliteit van de 90 hectare elzenbroekbossen en kreken verbeterd.

Reis door de tijd

De Polders van Kruibeke hebben een rijke geschiedenis en herbergen tal van sterke verhalen. Om die te vertellen, verschijnen in het overstromingsgebied ‘tijdcapsules’. De tijdcapsules brengen het verhaal van het rijke verleden van de polders, de recente veranderingen en ook het toekomstbeeld. Ontwerper Stefan Schöning haalde zijn inspiratie voor het design van de capsules bij het hout van de elzenbroekbossen en het beton van de veiligheidsconstructies. Hij kiest daarbij voor een sobere, tijdloze stijl die ook terug te vinden is in alle recreatieve infrastructuur en kleinschalige inrichtingselementen.

Via een uitgebreide onthaalstudie kwam bovendien een visie tot stand over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid, zowel naar als in het gebied. Daarbij werd rekening gehouden met de ideeën en wensen van de gemeente, de omwonenden en diverse verenigingen. Ook de ecologische randvoorwaarden die opgelegd worden voor recreatie in een overstromings- en natuurgebied werden meegenomen. Dankzij het Europese Interreg project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks: 2009-2013) werd ook teruggekoppeld op Europees vlak, met de parkbeheerders van The Broads (UK) en de Biesbosch (NL).

De tijdcapsules van de Polders van Kruibeke zijn genomineerd voor de Henry van de Velde Awards. Die awards gaan over de waarde en de impact van design op onze economie, onze maatschappij en het klimaat. De wedstrijdjury toonde alvast haar appreciatie voor de tijdscapsules. Op 19 januari 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Herstel van de zeldzame elzenbroekbossen

In het Life+project Scalluvia werkt Waterwegen en Zeekanaal NV samen met de gemeente Kruibeke en natuurvereniging Kruin aan een herstel van de elzenbroekbossen in de polder. Met dit project krijgt zo'n 90 hectare elzenbroekbossen en kreken in de Polders van Kruibeke een optimale inrichting.

Elzenbroekbossen zijn natte bossen. Zelfs in de zomer daalt de waterstand er bijna niet. Deze bossen zijn karakteristiek voor veenbodems en herbergen een grote rijkdom aan planten. Zo zijn de zwarte els en dotterbloem er typische soorten. Die unieke omstandigheden trekken op hun beurt heel wat dieren aan. Daarom vormen elzenbroekbossen biologisch gezien het meest waardevolle natuurtype in de polders.                                        

        Nieuwsbrief december 2016 

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.