Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De doelstellingen en krachtlijnen

De visietekst van de derde waterbeleidsnota is opgebouwd rond 3 strategische doelstellingen met 6 krachtlijnen die telkens verder geconcretiseerd zijn in een aantal specifiekere doelstellingen die aangeven wat we op welke manier willen realiseren.

 

 opbouw    

Bij iedere krachtlijn zijn de accenten vermeld waarop het waterbeleid zich de komende planperiode in het bijzonder wil focussen. U vindt die accenten in de tekst terug onder de vorm van een quote vergezeld van dit symbooltje:

 accent

Thema-overschrijdende aspecten zijn doorheen het volledige document geïntegreerd. 
De passages over  circulaire economie, het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, initiatieven rond innovatie en technologie en het aanzetten tot gedragsverandering werden in de tekst gemarkeerd met de respectievelijke symbolen:

thema's

  

Ontdek hier de 6 krachtlijnen van de derde waterbeleidsnota

 strategische doelstelling 1

De goede toestand van de
waterlichamen nastreven


strategische doelstelling 2

Meerlaagse waterveiligheid en
droogterisicobeheer nastreven
(preventie, protectie, paraatheid)

 

  strategische doelstelling 3

Innovatie, financiering, samen-
werking en afstemming met
andere beleidsdomeinen
versterken

K1

  K3 

K5

K2

K4

K6

          

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.