Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Betere bescherming tegen overstromingen en waterschaarste

Het stroomgebied van de Rivierbeek is gevoelig voor overstromingen én voor waterschaarste.

De vallei open houden

Door het grote reliëfverschil tussen de boven- en benedenlopen overstromen de beken bij hevige regen benedenstrooms. De omliggende weiden vangen er het overtollige water op. Het behoud van die natuurlijke overstromingsgebieden langs de benedenlopen van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek is dan ook cruciaal om elders wateroverlast te voorkomen.

Beschermingsdijken aanleggen

Stroomafwaarts langs de Rivierbeek voorziet de VMM extra beveiliging door aanleg van dijken o.a. voor bescherming van het industrieterrein Kampveld en de Stationstraat in Oostkamp. De dijken worden landinwaarts aangelegd zodat de vallei haar waterbergend vermogen ten volle kan benutten. Meer opwaarts onderzoekt de provincie West-Vlaanderen de aanleg van een tweede wachtbekken op de Ringbeek. 

Een gedifferentieerd maaibeheer

Bij maaiwerken houdt de VMM zoveel mogelijk rekening met het omliggende grondgebruik. In natuur- en boszones gaat de VMM waar mogelijk voor een nulbeheer wat een spontane ontwikkeling toelaat. In woonwijken en landbouwgebied wordt intensiever gemaaid om voldoende afvoer te garanderen.

Weerbaarder maken voor klimaatverandering

Het Triple-C project (met financiële steun van het Interreg V 2 zeeën-programma) wil landbouwgebieden weerbaarder maken voor de effecten van klimaatverandering. Het afstroomgebied van de Rivierbeek is één van de pilootgebieden.

Het project test uit hoe private irrigatieputten dynamisch ingezet kunnen worden, zodat ze buiten het irrigatieseizoen overtollig regenwater kunnen opvangen en tijdens het irrigatieseizoen vlotter kunnen gevuld worden met water uit de beek. Op die manier kunnen ze zowel bijdragen aan de watervoorziening in land- en tuinbouw, als aan de aanpak van overstromingen en waterschaarste.

Tegelijk zet het project in op de aanpak van erosie, want irrigatieputten mogen geen slibvang worden. Dat gebeurt in overleg met de lokale landbouwers. Erosie pakken we immers het best aan de bron aan, met aangepaste teelttechnieken en door percelen ook in de winter bedekt te houden.Overstroomde vallei Rivierbeek

foto VLM

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.