Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2022 - thema overstromingen en droogte

   Een greep uit de voorziene outputs voor 2022 voor het thema overstromingen en droogte

  • ikv de informatieplicht het uitrollen van de erkenningen van keurders en het uitwerken van communicatiemateriaal (PG informatieplicht, trekker: VMM)
  • ikv de water- en droogtetoets het verzorgen van bijkomende toelichtingen over de geoptimaliseerde watertoets en het opleiden van actoren over de aangescherpte richtlijnen en uitwerken van tools (PG water- en droogtetoets, trekker: VMM)
  • het actualiseren van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (PG water- en droogtetoets, trekker: VMM)
  • het uitbrengen van adviezen ikv de watertoets (adviesgroep watertoets, trekker: VMM)
  • het opnemen en uitvoeren van de acties en aanbevelingen uit het evaluatierapport overstromingen 2021 (PG en trekker nog te bepalen)
  • het uitwerken van een uitvoeringsbesluit peilbeheer, van een code van goede praktijk voor de uitwerking van peilafspraken en van instrumenten om verdroging van waterafhankelijke natuur te voorkomen en aan te pakken en ifv kennisopbouw en -uitwisseling het uitvoeren van pilootprojecten peilbeheer (PG peilbeheer, trekker: VMM)
  • het selecteren van projecten ‘natte natuur’, onderling afgestemd met de projectoproepen ikv Blue Deal, die samen met één of meerdere waterbeheerders kunnen afgestemd en uitgevoerd worden en het voorbereiden van een beleidskader voor de selectie van toekomstige projecten natte natuur (PG natte natuur, trekker: ANB)
  • het opstellen van een indicatieve kaart met de oppervlakkige (reactieve) veengebieden in Vlaanderen, van een overzicht van proactieve maatregelen voor de bescherming en het herstel van veen en het uitwerken van een beleidskader (PG veenbescherming, trekker: ANB)
  • het formuleren van adviezen en doorvertaling van de resultaten van het vervolgtraject voor het afwegingskader naar het draaiboek coördinatie waterschaarste en droogte (adviesgroep droogte, trekker: DVW)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.