Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2022 - thema waterplanning

  Een greep uit de voorziene outputs voor 2022 voor het thema waterplanning

  • het bekendmaken van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (trekker: CIW-secr)
  • het rapporteren van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 aan de EU COM (trekker: VMM)
  • het verder ontwikkelen van de sedimentverkenner en het uitwerken van een plan van aanpak voor de uitwerking van het 2de sedimentbeheerconcept (PG sedimentbeheerconcept, trekker: dep MOW)
  • het uitwerken van een visie en krachtlijnen ikv het strategisch plan waterbevoorrading en het organiseren van overlegmomenten (PG strategisch plan waterbevoorrading, trekker: VMM)
  • ikv het versterken van de afstemming tussen het landbouwbeleid en het waterbeleid het opstarten van pilootgebied(en) en het concretiseren van de actieve bijdrage van de landbouwsector aan het behalen van de goede ecologische toestand (PG versterken landbouwbeleid - waterbeleid, trekker: dep LV)
  • het opmaken van het WUP 2021, het laatste WUP van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (SSW, trekker: VMM)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.