Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2021 - Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek herstelt veengebieden

De vallei van de Zwarte Beek is één van de meest natuurlijke beekvalleien in Vlaanderen en een speerpuntgebied van de stroomgebiedbeheerplannen.

Het gebied dreigt evenwel te verdrogen door ingrepen uit het verleden. In de zomer van 2020 maakte Minister Zuhal Demir 4,2 miljoen euro vrij voor het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek.

De Vlaamse Landmaatschappij zal samen met Natuurpunt en de stad Beringen de grachten rond het veen dempen, stuwen plaatsen en de Oude Beek ophogen. Zo kan het gebied het water beter vasthouden en wordt een verdere opdroging van het veen voorkomen. Bij felle regen stroomt het water ook minder snel naar de omliggende dorpskernen.

Al 20 jaar in de bres voor de Zwarte Beek

Om de natuur in de vallei van de Zwarte Beek te beschermen en nieuwe kansen te geven, stelde de Vlaamse Regering al in 2001 het natuurinrichtingsproject 'Zwarte Beek' in.

De natuurinrichtingsmaatregelen zijn vooral gericht op het herstel en het ontwikkelen van een open en nat valleilandschap met kleine zeggenvegetaties, elzenbroekbossen, vennen, heide en heischrale graslanden en de daaraan verbonden planten- en diersoorten, zoals de porseleinhoen, watersnip en beekprik.

Nieuwe impuls voor de vallei

Met goedkeuring van het "projectuitvoeringsplan Vallei" stelt minister Zuhal Demir 4,2 miljoen euro ter beschikking voor het verdere herstel van de vallei en van het aanwezige veenpakket.

Een hoger waterpeil in de centraal gelegen Oude Beek en het dempen van grachtjes en greppels die indertijd aangelegd werden om water af te voeren, kan een verdere verdroging van het veen stoppen.  

Veen en klimaat

In de vallei van de Zwarte Beek komt een eeuwenoud, uniek veenpakket voor, met een oppervlakte van 200 ha, een breedte van 300 tot wel 600 meter en een dikte tot plaatselijk wel 5 meter.

Veen werkt als een spons. Bij vochtige omstandigheden slorpt het veen overtollig water op. In tijden van droogte geeft het langzaam water af. Herstel van het veen is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor ons klimaat. Want als veen uitdroogt komt er heel veel CO2 vrij, 

Met de realisatie van het projectuitvoeringsplan Vallei krijgt het veenpakket in de vallei van de Zwarte Beek bescherming en wordt verdere achteruitgang vermeden. Het veenpakket behoudt bovendien haar functie als klimaatbuffer.

Januari 2021

Veen is afgestorven plantenmateriaal dat zich eeuwenlang opstapelt in natte gebieden. Doordat het grondwater er hoog staat, komt de afgestorven vegetatie, die normaal vergaat, onder water te liggen. Op die manier ontstaan, na duizenden jaren, veenlagen van wel meters dik. Het koolstof, uit de lucht gehaald door de planten toen ze nog leefden, wordt opgeslagen in het veen.

Verdroogt het veen, dan komt die opgeslagen CO2 weer vrij.

In het veenpakket in de vallei van de Zwarte Beek ligt naar schatting 1 miljoen ton aan CO2 opgeslagenDat komt overeen met de uitstoot van een half miljoen auto's in één jaar. Door de inrichtingswerken kan het veenpakket zich herstellen en zelfs extra CO2 vastleggen. 

Bekijk ook het animatiefilmpje over het belang van veen

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.