Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Over CIW

Over CIW

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook de waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Centrale spil van het integraal waterbeleid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) organiseert sinds 2004 het ambtelijke overleg over het integraal waterbeleid en staat in voor de coördinatie en de afstemming tussen de verschillende betrokken actoren in Vlaanderen. 

De CIW vervult ook een belangrijke rol bij de planning en uitvoering van het waterbeleid op stroomgebiedniveau. Daarom werd de CIW aangeduid als de bevoegde autoriteit in Vlaanderen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. 

Ook de werking van de overlegstructuren op bekkenniveau opvolgen en ondersteunen behoort tot het takenpakket van de CIW. 

De oprichting van de CIW is vastgelegd in het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

 

Samenstelling CIW

De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest die bij het waterbeleid betrokken zijn, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen) en een vertegenwoordiger van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven. Ook de gezamenlijke provinciegouverneurs zijn in de  CIW vertegenwoordigd.  

De CIW wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Opdrachten CIW

Het decreet Integraal Waterbeleid formuleert de algemene opdracht van de CIW als volgt: 

 “Op het niveau van het Vlaamse Gewest zorgt de CIW voor de voorbereiding, planning, controle en opvolging van het integraal waterbeleid. De CIW waakt over de uniforme aanpak van de bekkenwerking. Ze voert de beslissingen van de Vlaamse Regering op het gebied van integraal waterbeleid uit.”  

Naar aanleiding van de ernstige wateroverlast waar Vlaanderen eind 2010 mee te kampen had,  kreeg de CIW enkele extra opdrachten in de strijd tegen wateroverlast. 

 

  

Werking CIW

De CIW komt vier of vijf keer per jaar samen. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat en een aantal werkgroepen. De Vlaamse Milieumaatschappij verzorgt het secretariaat van de CIW dat instaat voor de dagelijkse werking van de commissie en praktische en administratieve ondersteuning biedt aan de werkgroepen. In het secretariaat zijn ook de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving vertegenwoordigd. 

In de werkgroepen worden de beslissingen van de CIW voorbereid en specifieke thema’s  uitgediept. Vertegenwoordigers van de CIW-leden en deskundigen nemen er deel aan het overleg.  

  

  

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.