Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep aquathermie

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel werkzaam

(start: januari 2022)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Thijs Van Der Meeren (DVW)

  


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

De vraag naar thermische energie uit oppervlaktewater voor gebruik in warmtenetten of warmtepompen neemt toe. Het ontbreekt in Vlaanderen evenwel aan een uniform kader voor de beoordeling van dergelijke aanvragen.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Voorbereiding van een eerste voorstel voor de blauwdruk beleidskader aquathermie.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

Uitwerken van een beleidskader voor aquathermie.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023

zie ook voorziene outputs CIW Werkprogramma 2024


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.