Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

realisaties 2022 - Blue Deal

Een greep uit de voornaamste realisaties in 2023 voor de uitrol van de Blue Deal:

 • voorbereiding en verslaggeving bijeenkomsten HLTF droogte 21/03/2022 – 20/06/2022 – 10/10/2022
  • Het CIW-secretariaat staat in voor de praktische organisatie en de verslaggeving van de bijeenkomsten van de High Level Taskforce droogte. Er werd telkens ook verslag uitgebracht aan de CIW-vergadering over de besprekingen binnen de High Level Taskforce.

  • concrete uitwerking plan van aanpak voor het overkoepelend programmamanagement
   • Het uitgewerkte plan van aanpak voor het programmamanagement van de Blue Deal werd gevalideerd op de CIW van 16/03/2022 en bevat strategische lijnen voor:

    • de opvolging en de voortgangsrapportering van de Blue Deal;
    • het inrichten van een loketfunctie;
    • de uitwerking van een communicatiestrategie met een toegankelijke website als centraal communicatie-instrument;
    • het beheer van de data, de geïntegreerde verwerking van de data in bestaande dataplatformen, ontsluiting van data en het genereren van relevante beleidsinfo uit data;
    • de monitoring van de droogtetoestand in Vlaanderen, de monitoring van de impact van de Blue Deal op de droogteproblematiek en het formuleren van beleidsaanbevelingen ifv. de proactieve aanpak van de droogteproblematiek en het wegwerken van kennishiaten.

    Tijdens de CIW-vergaderingen werd telkens teruggekoppeld over de voortgang in het kader van het overkoepelend programmamanagement.

   • uitrollen plan van aanpak voor het overkoepelend programmamanagement
    • Volgend outputs werden gerealiseerd in 2022:

     • de opmaak en lancering van de Blue Deal website 1.0, met o.a. het interactief overzicht van projectoproepen, de integratie van de loketfunctie, en projectenoverzicht met Blue Deal stories;
     • de verdere uitwerking van de aanpak voor de overkoepelende Blue Deal communicatie met o.a. het Blue Deal Bulletin, de communicatierichtlijnen Blue Deal, strategieën voor de uitrol van een kennisnetwerk;
     • het verkenning van en een plan van aanpak voor sectorale blue deals;
     • opvolging van de voortgang van Blue Deal acties en identificatie van de knelpunten en leerlessen via de Blue Deal voortgangsbevragingen van april en september ’22;
     • rapportering aan en overleg met de governance organen zoals HLTF droogte, SSW, CIW, het VV-trekkersoverleg en klankbordgroep;
     • het beantwoorden van vragen via het Blue Deal loket;
     • de impactbevraging in de zomer ’22 die de Blue Deal terreinmaatregelen, beoogde effecten en geplande monitoring in kaart brengt;
     • het bepalen van de impact van individuele maatregelen, incl. afstemming met VITO;
     • het organiseren van expertenoverleg voor natte natuur;
     • de praktijkgids voor het monitoren van maatregelen op het terrein;
     • data-driven systeemmonitoring voor oppervlaktewaters, grondwater en stedelijk water;
     • de ontwikkeling van een Blue Deal databank: granulariteit, integratie informatie uit verschillende databronnen, data model;
     • advies voor het capteren van lokale data.

    Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

    De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.