Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

realisaties 2022 - thema overstromingen en droogte

Een greep uit de voornaamste realisaties in 2022 voor het thema overstromingen en droogte:

 • het voorbereiden van de adviezen van de droogtecommissie n.a.v. de droogte 2022 (adviesgroep droogte, trekker: DVW)
 • het opstellen van het CIW werkprogramma reactief droogtebeheer n.a.v. de droogte 2022 (adviesgroep droogte, trekker: DVW)
 • het organiseren van het waterforum ‘Samen sterk tegen droogte’ op 22 september 2022 (platform OOI en CIW-secr)
 • het vervolledigen van de blauwdruk voor de hemelwater- en droogteplannen met een methodiek om hemelwater dat afstroomt van onverharde oppervlakken te begroten en de communicatie hierover (PG hemelwater- en droogteplannen, trekker: prov. Antwerpen)
 • het voorbereiden van de communicatiecampagne voor het blauwalgenseizoen 2022 (PG blauwalgen)
 • het analyseren van de randvoorwaarden, mogelijke instrumenten, afweging van instrumenten, kosten en baten van het invoeren van een infiltratiebonus (PG infiltratiebonus, trekker: VLARIO)
 • het voorbereiden van een beleidskader voor de bescherming en het herstel van veengebieden (PG natte natuur, trekker: ANB)
 • het uitwerken van een voorstel ifv van een uitvoeringsbesluit peilbeheer (PG peilbeheer, trekker: VMM)
 • het uitwerken van een voorstel voor het aanpassen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (PG water- en droogtetoets, trekker: VMM)
 • de voorbereiding van de uitrol van en communicatie over de vernieuwde watertoets en informatieplicht (o.a. infosessies, folder informatieplicht, integratie in woningpas) (PG water- en droogtetoets, trekker: VMM)
 • het uitbrengen van (84) adviezen ikv de watertoets (adviesgroep watertoets, trekker: VMM)
 • het afstemmen van de diverse projectoproepen natte natuur ikv de Blue Deal en het opstellen van een lijst van projecten natte natuur die samen met één of meerdere waterbeheerders kunnen uitgevoerd worden (PG natte natuur, trekker: ANB)

  

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de uitvoering van de taken in 2022 kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.