Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

realisaties 2022 - platformwerking

Een greep uit de werkzaamheden van de platformwerking in 2022:

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie Water (OOI)

  • Het platform OOI Water wil een katalysator vormen voor iedereen die bezig is met wateronderzoek of waterinnovatie door mensen en organisaties samen te brengen, kennis en ervaringen te delen, gezamenlijke initiatieven op te zetten, als klankbord op te treden, een gezicht te geven aan ontluikende initiatieven, … Het platform vormt een klankbord voor de Vlaamse bijdrage aan het Europese partnerschap Water4All en voor de opmaak door Vlakwa van de Vlaamse Onderzoek- en Innovatieagenda Water, met focus op watergebruik in de industrie. In het najaar startte het platform met de voorbereidingen voor een matchmaking event op 02/02/2023 voor iedereen die op zoek is naar partners en/of financieringskanalen voor toekomstig watergebonden onderzoek of toekomstige innovatieprojecten.

  Data en digitalisering Water

   • Op korte termijn wil het platform D&D één of meerdere projecten opzetten waarbij datadeling, datadoorstroming en/of datastandaardisatie ons stappen vooruit brengt in het waterbeleid. Een oproep leverde vier voorstellen op waarvoor een use case uitgewerkt werd. Nadat in de zomer ‘22 twee usecases geselecteerd werden (een platform voor waterintelligente havens en een geo-overstromingsplatform) is een aantal platformleden gestart om de usecase ‘Geo-overstromingsplatform’ verder vorm te geven en de focus van het project scherp te stellen. De verdere uitwerking gebeurt binnen een afzonderlijke werkgroep onder coördinatie van IMEC. Het platform wordt als klankbord betrokken om kennis en inzichten over de use case te delen. Op langere termijn wil het platform een incubator vormen die barrières wegwerkt en hefbomen creëert voor de digitale shift in het waterlandschap. Zo pikt het platform de draad op rond meer algemene data- en digitaliseringsdossiers, met een visie over waterdataspace.

   Vlaanderen Circulair Water

    • Het platform Circulair Water valt samen met de werkagenda waterkringlopen van Vlaanderen Circulair. Het is een platform waar leden kennis uitwisselen en ervaringen delen rond circulair watergebruik. Op 25 april 2022 tekenden zo’n 100 partners tijdens de ‘State of the Union’  een engagementsverklaring om binnen zes domeinen, waaronder water, de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken. Tijdens de zomer waren er voor het tweede jaar op rij zomerdialogen met een aantal sleutelactoren over circulair watergebruik. Het platform werkt aan een overzicht van drempels en knelpunten die waterbesparing of circulair watergebruik bemoeilijken of in de weg staan en van oplossingen die nu al toegepast worden of van mogelijke toekomstige oplossingsrichtingen. En in het najaar is een werkgroep opgestart rond concentraatstromen met vertegenwoordigers van het platform Circulair Water en het platform OOI.

    Communicatie Water

     • Het Communicatieplatform Water is een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen rond communicatieve en gedragsgerichte trajecten. In 2022 verleende het communicatieplatform haar medewerking aan de Vlaamse waterdagen (19-27/03/2022). En via de reflectiegroep vormt het platform een klankbord voor de communicatie-initiatieven vanuit de Blue Deal (communicatierichtlijnen, website, Blue Deal bulletin).

     EU & Waterbeleid

      • Het Europaplatform buigt zich over waterdossiers die op de gesprekstafel van Europese fora liggen, houdt hierover strategische denkwerk, toetst visies en standpunten af, …. In 2022  stond vooral de Kaderrichtlijn Water op de agenda en werden enkele denkpistes verkend voor een toekomstgericht Europees waterbeleid voortbouwend op de bestaande doelstellingen en het gekende beleidskader.


      Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

      De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.