Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - meting, controle en rapportering van de oppervlaktewaterkwaliteit en van de waterbodemkwaliteit, en van de vuilvrachten van het geloosde afvalwater
- controle van de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater in de zwem- en recreatievijvers
- opmaak van investeringsprogramma’s voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur en voor de aanleg of de verbetering van gemeentelijke rioleringen en van kleinschalige zuiveringsinstallaties
- ecologisch en economisch toezicht op de afvalwatersanering, meer bepaald de opmaak van de zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater en het toezicht op de waterdistributiemaatschappijen
Aquafin - ontwerp, bouw en financiering van de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering
- exploitatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties en bovengemeentelijke riolering
Gemeenten uitbouw en beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel
(drink)Watermaatschappijen zuiveren, opvangen, transporteren en verzamelen van afvalwater (kunnen hiervoor gebruik maken van (boven)gemeentelijke collectoren, rioleringen en waterzuiveringsinfrastructuur) (saneringsplicht sinds 2005)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.