Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Algemene gegevens

Oppervlakte 1.046 km2 , waarvan:
- 35% kuststreek met strand, de haven van Zeebrugge, duinen en polders
- 65% zandstreek
Bodem - in de polders vooral kleigronden met hier en daar zandige kreekruggen en veengronden
- ten zuiden van de dekzandrug Oudenburg-Brugge-Eeklo overwegend zand en zandleem
Reliëf - kust met kustlijn en kustpolders: vlak
- een heuvelrug die de scheiding maakt tussen het Leie- en het IJzerbekken
Verstedelijkingsgraad bebouwing (17%) is vooral geconcentreerd langs de kustlijn en in de Brugse agglomeratie
Open ruimte - 74% akkerbouw en grasland, vooral aanwezig in de kustvlakte
- 5% bos

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.