Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Algemene gegevens

Algemene gegevens

Oppervlakte 1.046 km2 , waarvan:
- 35% kuststreek met strand, de haven van Zeebrugge, duinen en polders
- 65% zandstreek
Bodem - in de polders vooral kleigronden met hier en daar zandige kreekruggen en veengronden
- ten zuiden van de dekzandrug Oudenburg-Brugge-Eeklo overwegend zand en zandleem
Reliëf - kust met kustlijn en kustpolders: vlak
- een heuvelrug die de scheiding maakt tussen het Leie- en het IJzerbekken
Verstedelijkingsgraad bebouwing (17%) is vooral geconcentreerd langs de kustlijn en in de Brugse agglomeratie
Open ruimte - 74% akkerbouw en grasland, vooral aanwezig in de kustvlakte
- 5% bos
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid