Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

3. Procedures voor aanvraag natuurvergunning/VEN-ontheffing/passende beoordeling

Kan één aanvraag tegelijk als natuurvergunningsaanvraag, VEN-ontheffingsaanvraag en passende beoordeling gelden? Kan via één beheerplan per beheerzone een meerjarige natuurvergunning, een VEN-ontheffing voor meerdere jaren en een passende beoordeling verkregen worden? Aan welke instantie moet het ‘verzameldossier’ in dat geval bezorgd worden: aan het ANB of aan de provincie?

Antwoord: Ja, de aanvragen in het kader van de passende beoordeling en de natuurvergunning of de VEN-ontheffing kunnen in één dossier gebundeld worden.

Wanneer het om een waterlooptraject gaat dat gelegen is buiten VEN en binnen SBZ kan de passende beoordeling aan de vergunningsaanvraag toegevoegd worden en bij de provincie ingediend worden. Het ANB adviseert in dat geval de passende beoordeling. Dit is geen verandering ten opzichte van de vroegere situatie.

Wanneer het om een waterlooptraject gaat dat gelegen is binnen VEN en binnen SBZ kan de passende beoordeling aan de VEN-ontheffingsaanvraag toegevoegd worden en bij het ANB ingediend worden. Dit is geen verandering ten opzichte van de vroegere situatie.

Voor waterlooptrajecten met een versnipperde beschermingsstatus is de eenvoudigste oplossing één beheerplan waarmee gelijktijdig een VEN-ontheffing voor meerdere jaren wordt gevraagd (voor de trajecten in VEN) en een natuurvergunning voor meerdere jaren  (voor de trajecten buiten VEN).

 

Welke informatie moet een beheerplan minimaal bevatten?

Antwoord: Het beheerplan moet minimaal dezelfde informatie bevatten als de informatie die een natuurvergunningsaanvraag moet bevatten.

 

Voor welke termijn kan een natuurvergunning of een VEN-ontheffing afgeleverd worden?

Antwoord: Een vergunning of ontheffing voor meerdere jaren kan verstrekt worden voor een periode waarbinnen eventuele negatieve ecologische effecten van een bepaald beheer tot uiting komen maar alsnog kunnen bijgestuurd worden. Hiervoor wordt een periode van maximaal 5 jaar vooropgesteld.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.