Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vraag 1

Hoe moet een waterbeheerder omgaan met historisch verontreinigde specie in de waterlopen? Moet dit geruimd of gesaneerd worden en wie betaalt de kosten?
  • De waterloopbeheerder dient opdracht te geven aan een erkend bodemsaneringsdeskundige voor het opmaken van een technisch verslag die de milieuhygiënische kwaliteit van de bodemmaterialen bepaalt.
  • Het technisch verslag wordt opgemaakt voordat de bagger- of ruimingsspecie wordt gebruikt.
  • Hoewel het vaak moeilijk is om uit te maken wie verantwoordelijk is, kan in bepaalde gevallen de verantwoordelijke(n) wel degelijk geïdentificeerd worden.
  • OVAM en VMM werken samen om de hotspots van verontreiniging gelinkt aan risico-activiteiten in kaart te brengen en hierrond een aanpak uit te werken.
  • Historisch verontreinigd slib hoeft niet altijd gesaneerd te worden. Sanering is enkel nodig als de verontreinigde waterbodem/sediment ook effectief een risico vormt.
  • Wanneer verontreinigde specie die geen risico vormt, geruimd wordt om hydraulische of nautische redenen, dan zijn de kosten inderdaad volledig voor rekening van de waterloopbeheerder. Bij (droog) grondverzet is dat ook het geval.

Indien u nog bijkomende vragen heeft, contacteer waterbodem@ovam.be.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.