Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Documenten > Code van goede natuurpraktijk voor waterlopen > Vraag 1

Vraag 1

Hoe moet een waterbeheerder omgaan met historisch verontreinigde specie in de waterlopen? Moet dit geruimd of gesaneerd worden en wie betaalt de kosten?

 

  • Een waterbeheerder is momenteel niet verplicht om het verontreinigd sediment te onderzoeken en te ruimen, indien geen ruimingen of herontwikkelingen gepland zijn.
  • Wel is het aangewezen dat de waterbeheerder een melding doet bij OVAM indien hij vaststelt dat het sediment verontreinigd is. Zo kunnen, waar mogelijk, veroorzakers gezocht en aangeschreven worden.
  • Hoewel het vaak moeilijk is om uit te maken wie verantwoordelijk is, kan in bepaalde gevallen de verantwoordelijke(n) wel degelijk geïdentificeerd worden.
  • OVAM heeft een raamcontract om hierbij juridische en milieutechnische ondersteuning te bieden (bijv. door historisch onderzoek, waarbij de waterbodemverontreiniging kan gekoppeld worden aan een risico-grond). U kan hiervoor terecht bij: waterbodem@ovam.be;
  • OVAM en VMM werken samen om de hotspots van verontreiniging gelinkt aan risico-activiteiten in kaart te brengen en hierrond een aanpak uit te werken.
  • Waar ruiming of herontwikkeling gepland is, kan extra ondersteuning geboden worden door de uitvoering van een (beperkt) waterbodemonderzoek (door OVAM i.s.m. VMM) om uit te klaren wat er best gebeurt en wie dit moet doen. Zo werd de waterbodem van de Lieve ter hoogte van een voormalige teerfabriek op vraag van stad Gent door OVAM en VMM onderzocht, omdat er een ruiming gepland was en een sterke verontreiniging was aangetroffen. De eigenaar van de grond waarop de voormalige teerfabriek stond, werd aangeschreven als saneringsplichtige.
  • In bepaalde gevallen is cofinanciering van historische waterbodemverontreiniging mogelijk. De waterbeheerder moet dan wel eigenaar zijn van de grond waar de verontreiniging tot stand kwam en de ruiming/sanering moet opgenomen zijn in een bodemsaneringsproject. Bij bodem is deze voorwaarde (eigenaar van de grond) heel evident, maar bij waterbodems niet. In bepaalde gevallen kan de waterbeheerder wel aan deze voorwaarde voldoen (bv. bij een scheepswerf, of wanneer de waterbeheerder ook eigenaar is van de aanpalende grond waar de verontreiniging ontstond). Hiervoor kan ook altijd advies gevraagd worden aan OVAM via waterbodem@ovam.be
  • Historisch verontreinigd slib hoeft niet altijd gesaneerd te worden. Sanering is enkel nodig als de verontreinigde waterbodem/sediment ook effectief een risico vormt.
  • Wanneer verontreinigde specie die geen risico vormt, geruimd wordt om hydraulische of nautische redenen, dan zijn de kosten inderdaad volledig voor rekening van de waterbeheerder. Bij (droog) grondverzet is dat ook het geval.

In de nog op te maken leidraad zullen hierover tips en aanbevelingen opgenomen worden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.