Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Handleiding voor initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners (richtsnoer, 2019)

Om initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners wegwijs te maken in de richtlijnen voor de beoordeling van effecten op waterlichamen en in de procedure voor het bekomen van een afwijking heeft de CIW een handleiding gepubliceerd.

De handleiding gaat in op het onderzoek naar de effecten en verwijst hiervoor naar de werkwijze voor het beoordelen van effecten op waterlichamen, geeft voorschriften voor de onderbouwing van afwijkingen en behandelt de aanpak voor plannen en programma’s. Daarnaast zijn er aparte hoofdstukken voor initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners. Ook de verbanden met het natuurbeleid en de passende beoordeling als informatiebron komen aan bod in de handleiding.

De handleiding is vooral nuttig voor initiatiefnemers van grotere projecten, instanties die advies uitbrengen in het kader van de watertoets en provinciale en gewestelijke omgevingsambtenaren.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.