Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Jan. 2020 - Vernieuwde CIW krijgt vorm
In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk uit te breiden. Via verschillende initiatieven konden CIW-actoren, middenveldorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen hun suggesties meegeven.
Jan. 2020 - Nieuwe kaart voor adviesverlening watertoets
Op 13 december 2019 keurde de CIW het voorstel goed om de procedure voor de watertoets te wijzigen.
Jan. 2020 - Stakeholderoverleg onderzoek, ontwikkeling en innovatie water
Eén van de speerpunten van de vernieuwde CIW is een versterkte samenwerking met het middenveld en kennis- en onderzoeksinstellingen. Om sneller vooruitgang te boeken in onderzoek, ontwikkeling en innovatie rond water organiseert de VMM overleg met alle betrokkenen. Universiteiten, kennisinstellingen, innovatieclusters en overheden die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid engageren zich om intensiever samen te werken.
Jan. 2020 - Naar een verbeterde informatieplicht
De CIW keurde op 13 december 2019 een voorstel goed om de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied te verbeteren.
Jan. 2020 - Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 in volle voorbereiding
In september 2020 start het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Die plannen bevatten ook de overstromingsrisicobeheerplannen, het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan, de bekkenspecifieke delen en de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
Jan. 2020 - Bordspel 'Hoogwater zonder kater'
Om het risico op overstromingen te verminderen, moeten verschillende doelgroepen inspanningen leveren. Lokale besturen kunnen daarbij gebruik maken van het nieuwe bordspel “Hoogwater zonder kater” om het draagvlak voor lokaal overstromingsbeheer verder uit te bouwen.
Febr. 2020 - Terugblik op een geslaagd CIW-event
Okt. 2019 - Afspraken voor verbeterde integratie van machtiging in wateradvies
Voor werken aan onbevaarbare waterlopen die niet door de waterloopbeheerder zelf gebeuren, is een machtiging nodig. Gaat het om waterlopen in beheer van de VMM of de provincie, dan is de machtiging sinds 2012 geïntegreerd in het wateradvies bij de vergunningsaanvraag. Een gunstig advies betekent meteen ook dat de machtiging verleend is. Zo vermijdt de overheid een aparte machtigingsprocedure.
Okt. 2019 - CIW keurt aanpak goed voor herziening milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater
Vlarem II stelt dat de Vlaamse Regering minstens bij de herziening van de stroomgebiedbeheerplannen de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater moet evalueren en zo nodig herzien.
Okt. 2019 - Droogtecommissie volgt droogte nauwgezet op
2019 is het derde jaar op rij met droogte.
Okt. 2019 - Uitbouw CIW 2.0: hoe ver staan we?
In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk verder uit te bouwen. De aanpak gaat uit van twee sporen.
Actuele waterschaarste- en droogtetoestand
Apr. 2019 - CIW zorgt voor ondersteuning bij toetsing projecten en activiteiten aan doelstellingen kaderrichtlijn Water
De CIW-beoordelingskaders die toetsen of activiteiten en projecten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en het Wezer-arrest zullen vertaald worden in het m.e.r.-richtlijnenboek Water.
Apr. 2019 - Europese evaluatie over stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 beschikbaar
Op 26 februari publiceerde de Europese Commissie haar evaluatieverslag over de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Het verslag omvat een hele reeks documenten, waaronder een globale evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen voor de periode 2016-2021, en evaluatierapporten per lidstaat.
Apr. 2019 - CIW geeft goedkeuring aan tussentijdse evaluatie van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021
Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan de tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. De evaluatie was voorzien in actie 9_A_0010 van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen.
Apr. 2019 - Aanpak voor verdere uitbouw CIW partnernetwerk goedgekeurd
De CIW wil haar werking optimaliseren en haar partner-netwerk verder uitbouwen. Op 22 maart 2019 keurde ze het plan van aanpak goed dat beschrijft hoe ze de CIW-actoren, belanghebbenden en kennisinstellingen bij dit proces wil betrekken en welke instrumenten ze daarvoor inzet.
Apr. 2019 - Terugblik op een geslaagd CIW-netwerkmoment
Dec. 2018 - Start openbaar onderzoek waterbeheerplanning
Dec. 2018 - Welkom op de eerste CIW-netwerkdag
Op 13 februari 2019 organiseert de CIW voor het eerst een netwerkdag, een dag waarop we iedereen die bij het integraal waterbeleid betrokken is, willen samenbrengen.
Dec. 2018 - CIW keurt voorlopige overstromingsrisicobeoordeling goed
In uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn maakte de CIW een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling op. Daarin is Vlaanderen integraal aangeduid als een gebied met een potentieel significant overstromingsrisico.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid