Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Jan. 2017 - Geoloket watertoets toont sinds kort waterbeheerder
Jan. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid opgestart
Op 2 december 2016 startte het overlegplatform waarbinnen het maatschappelijk debat voor de uitwerking van een langetermijnvisie op de financiering van het waterbeleid vorm krijgt. Naast vertegenwoordigers van de CIW-leden, nemen ook andere bij het waterbeleid betrokken instanties, vertegenwoordigers van de strategische adviesraden en enkele kabinetsleden deel aan het overleg. De heer Jan Verheeke, secretaris van de Minaraad, zit het overleg voor.
Jan. 2017 - Naar een efficiëntere bekkenwerking
Op 14 december 2016 keurde de CIW de juridische teksten goed die invulling geven aan het voorstel om het bekkenbureau af te schaffen en enkel de algemene bekkenvergadering te behouden als bekkenbestuur. De CIW wil op die manier de bekkenwerking optimaliseren. De nodige aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid en het daarbij horende Organisatiebesluit werden overgemaakt aan minister Joke Schauvliege.
Jan. 2017 - Voorbereiding derde waterbeleidsnota van start
Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat de Vlaamse Regering elke zes jaar haar visie op het integraal waterbeleid vastlegt in een waterbeleidsnota en dat de CIW instaat voor de voorbereiding ervan. Ten laatste eind 2019 moet de Vlaamse Regering de derde waterbeleidsnota goedkeuren. Op 14 december 2016 gaf de CIW goedkeuring aan het plan van aanpak voor de voorbereiding van die derde waterbeleidsnota.
Jan. 2017 - Nieuw onderzoeksprogramma Water
De CIW keurde op 14 december 2016 het onderzoeksprogramma Water 2016-2022 goed. Het nieuwe programma vormt een aanvulling op bestaande onderzoeksprogramma's en richt zich op interdisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend onderzoek met een toegevoegde waarde voor het waterbeleid en -beheer in Vlaanderen. Prioritair voor de komende twee jaar zijn projecten die bijdragen aan een geïntegreerde watersysteemkennis, aan een geïntegreerde monitoring en aan de uitbouw van waterkwaliteitsmodellering.
Jan. 2017 - Informatieverplichting bij publiciteit van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied wijzigt op 1 januari
Op 1 januari 2017 wijzigden de richtlijnen voor de informatieplicht voor publiciteit bij vastgoed in overstromingsgevoelig gebied.
Nov. 2016 - Communicatieplan inzake wateroverlast in de maak
De CIW keurde op 12 oktober de krijtlijnen van een communicatieplan over de aanpak van wateroverlast goed. Dit communicatieplan vloeit voort uit het actieplan ’Meerlaagse waterveiligheid’, waaraan de CIW op 4 maart 2015 goedkeuring gaf en waarmee ze een geleidelijke transitie naar een meerlaagse waterveiligheid wil ondersteunen.
Nov. 2016 - Nieuwe brochures zetten gebiedsgerichte werking in de kijker
Om de administraties en doelgroepen die bij het integraal waterbeleid betrokken zijn, te informeren over de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 zijn digitale brochures gemaakt. Ze kaderen in het communicatieplan voor de bekendmaking van de stroomgebiedbeheerplannen, dat de CIW op 2 juli 2015 goedkeurde.
Nov. 2016 - Voorbereiding stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 opgestart
De CIW gaf op 12 oktober goedkeuring aan het tijdspad voor de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027. Ze hield daarbij rekening met de evaluatie van het voorbereidingstraject van de huidige plannen. Het tijdspad kan nu vertaald worden in het CIW-werkplan voor 2017 en volgende jaren.
Okt. 2016 - 13de waterforum: Biologische monitoring in water, versie 2.0
Het 13de waterforum, dat plaatsvond op 14 oktober, stond in het teken van innovatieve biologische monitoring in oppervlaktewater. Betrouwbare biologische monitoring is bepalend om de watertoestand van nabij te kunnen opvolgen en effecten van maatregelen te kunnen inschatten.
Juni 2016 - Startbeslissingen voor 152 signaalgebieden goedgekeurd
Op 22 juni 2016 keurde de CIW de startbeslissingen van 152 signaalgebieden goed. Voor sommige (delen van) signaalgebieden volstaat een verscherpte watertoets, voor andere is herbestemming aan de orde.
Juni 2016 - Alternatieve piste om signaalgebieden bouwvrij te houden in de maak
Naar aanleiding van een evaluatie van de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden, werkte de CIW aan een alternatieve piste om signaalgebieden te herbestemmen. In deze piste wordt het mogelijk om signaalgebieden bouwvrij te houden door middel van de aanduiding ervan als watergevoelig open ruimtegebied. Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering, op basis van het CIW-voorstel, een wijziging aan de codex Ruimtelijke Ordening principieel goed.
Juni 2016 - Naar een efficiëntere bekkenwerking
Op 22 juni 2016 keurde de CIW een voorstel goed om het bekkenbureau af te schaffen en enkel de algemene bekkenvergadering te behouden als bekkenbestuur. De CIW wil op die manier de bekkenwerking optimaliseren. Vooraleer het voorstel verder juridisch uitgewerkt wordt, wordt het voorgelegd aan minister J. Schauvliege.
Juni 2016 - Informatieplicht onder de loep
Op 22 juni 2016 nam de CIW kennis van een rapport over de evaluatie van de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied en gaf ze haar goedkeuring aan voorstellen om de informatieplicht te verbeteren. Een bevraging van notarissen en makelaars lag mee aan de basis van die voorstellen.
Juni 2016 - Werken aan betere handhaving privéwaterafvoer
Het handhaven van de correcte aansluiting van huishoudelijk afvalwater en van het afkoppelen van regenwater is één van de prioritaire handhavingsthema’s van het integraal waterbeleid. De CIW nam op 22 juni 2016 kennis van de instrumenten die gemeenten en rioolbeheerders hiervoor kunnen inzetten en keurde een aanpak goed om de handhaving van een correcte aansluiting van de privéwaterafvoer verder te verbeteren.
Juni 2016 - Blauwdruk wateruitvoeringsprogramma klaar
Op 22 juni 2016 keurde de CIW de blauwdruk goed voor het jaarlijks wateruitvoeringsprogramma (WUP). In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid zal de CIW jaarlijks, via het WUP, verslag uitbrengen van de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en vooruitblikken op het komende jaar.
Juni 2016 - Plan van aanpak financiering stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd
Op 22 juni 2016 gaf de CIW haar goedkeuring aan een plan van aanpak met de doelstellingen, de werkwijze en het tijdspad voor een maatschappelijk overleg over de langetermijnfinanciering van het integraal waterbeleid.
Dec 2015 - Definitieve Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas
Op 18 december gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Hiermee geeft de Regering haar fiat aan de in de plannen opgenomen maatregelen en acties voor de volgende zes jaar om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de plannen werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Nov 2015 - Filmpje 'Hoog water zonder kater'
Op 16 november 2015 stelde de CIW het filmpje ‘hoog water zonder kater’ voor op haar symposium over meerlaagse waterveiligheid.
Nov 2015 - Informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.