Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Code van goede natuurpraktijk voor waterlopen

2015 - Code goede natuurpraktijk waterlopen

Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen goed. De code verduidelijkt welke onderhoudswerken als normale onderhoudswerken conform het decreet Natuurbehoud kunnen beschouwd worden.

Vraag 1

Hoe moet een waterbeheerder omgaan met historisch verontreinigde specie in de waterlopen? Moet dit geruimd of gesaneerd worden en wie betaalt de kosten?

Vraag 2

Is de code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie ook van toepassing op private grachten? Via welke regelgeving is het onderhoud van private grachten afdwingbaar?

Vraag 3

Waar vind ik meer informatie over analysetechnieken in het kader van het ruimen van waterlopen?

Vraag 4

Mag de ruimingsspecie op de berm naast de (private) langsgracht open gespreid worden zonder dat er voorafgaandelijk een monstername en milieuhygiënisch onderzoek gebeurt?

Vraag 5

Het analyseverslag voor specie is slechts 1 jaar geldig. Vaak is dit te kort. Kan dit verlengd worden of moeten er dan opnieuw analysen gebeuren?

Vraag 6

Naast de bemonsteringstechnieken die opgenomen zijn in het CMA kunnen, mits motivatie, andere bemonsteringstechnieken toegepast worden. In welke fase moet deze motivatie ingediend worden? Is het de bedoeling om andere bemonsteringstechnieken (machinale technieken) op termijn op te nemen in de CMA?

Vraag 7

Welke zijn de vereiste fysische eigenschappen waaraan bagger- en ruimingsspecie moet voldoen voor het gebruik als bodem?

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.