Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vraag 3

Waar vind ik meer informatie over analysetechnieken in het kader van het ruimen van waterlopen?

 

De code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie verwijst voor monsterneming en analyse naar het Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA).  

Het CMA, in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemdecreet, bevat de procedures voor monsternemingen en analyses op bodem, afvalstoffen en andere materialen.

Analysemethoden worden regelmatig aangepast, verouderde en niet meer relevante methoden geschrapt en nieuwe analysemethoden opgesteld. Ook het CMA wordt regelmatig geactualiseerd. Erkende labo's passen zich hieraan voortdurend aan.

Wie VLAREL-erkend is voor monsterneming en analyse zal altijd conform het CMA werken. Dit maakt dat wijzigingen in het CMA voor de opdrachtgever geen praktisch probleem hoeven te zijn. Wijzigingen in het CMA kunnen natuurlijk wel een invloed hebben op de prijs van een onderzoek. Hoe meer verschillende technieken opgelegd worden voor eenzelfde monster, hoe hoger de prijs zal oplopen.

Voor een waterbeheerder is vooral de strategie voor het vastleggen van het aantal meetpunten (of het aantal monsters) van direct belang.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.