Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Febr. 2023 - Ecologische herinrichting omgeving Molenmeers en Zuurhoek

Het stroomgebied van de Oude Kale is een speerpuntgebied van het bekkenspecifieke deel 2022-2027. Samen met alle partners binnen het gebied werken we er aan een goede watertoestand. Eén van die partners is Natuurpunt.

Natuurpunt zal een deel van de vallei van de Oude Kale ecologisch herinrichten. Met fosfor aangerijkte bodemlagen worden afgegraven, de aanwezige veenlagen worden lokaal terug blootgelegd en plassen krijgen een bredere rietkraag. Het natuurherstel zal voor meer biodiversiteit zorgen en verbeterde ecosysteemdiensten. Het project wordt grotendeels gefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos met Projectsubsidies Natuur 2022.

Het projectgebied

Foto Molenmeers en Zuurhoek (bron: Natuurpunt)

Het gebied van Molenmeers en Zuurhoek is een gewezen zandwinningsgebied in de vallei van de Oude Kale, nabij het kanaal Gent-Brugge. Dit deel van de vallei werd tussen de jaren 1970 en 2000 grondig verstoord door zandwinningen en ophogingen met materiaal uit de verbreding van het kanaal. Voormalige zandwinningsputten, opgehoogde graslanden, houtkanten en populieren kenmerken vandaag het gebied.

Naar een sponslandschap …

De globale doelstelling voor het gebied is een ecologische opwaardering met de aanleg van zeer waardevolle natte natuur door de opgehoogde terreindelen af te graven. Het afgraven van de met fosfor aangerijkte bodemlagen zal ook voor een sterke reductie van de nutriëntengehaltes zorgen, wat bijdraagt aan een succesvol ecologisch herstel.

Bijzonder voor het gebied zijn de veenlagen in de originele valleibodem. Na de afgravingen zal de oorspronkelijke bodem lokaal weer bloot komen, wat bijzondere kansen biedt voor moerasontwikkeling.

… met hoge ecologische waarde en waardevolle ecosysteemdiensten

Het natuurherstel zal de biodiversiteit in het gebied een boost geven. De oppervlakte aan goed ontwikkelde dotterhooilanden en moerasspirearuigte in de vallei van de Oude Kale zal met dit project verdubbelen. En met de aanleg van ondiepe oeverzones in de zandwinningsplassen mikt Natuurpunt op bredere rietkragen die rietvogels aantrekken.

Naast voordelen voor fauna en flora draagt dit project ook bij aan verschillende ecosysteemdiensten. Zo zal het waterbergend vermogen in het gebied toenemen wanneer de opgehoogde terreindelen opnieuw afgegraven zijn tot het oorspronkelijke valleiniveau. Daarenboven dragen nattere bodems ook sterker bij tot koolstofopslag. Tot slot heeft een gevarieerder en aantrekkelijker landschap ook een recreatieve meerwaarde.

(c) Foto Molenmeers en Zuurhoek (bron: Natuurpunt)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.