Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2022 - RUP voor Vinderhoutse bossen en vallei van de Oude Kale vastgesteld

Op 11 maart 2022 stelde de Vlaamse Regering het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Vinderhoutse Bossen, de vallei van de Oude Kale en Appensvoorde vast. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeenten Gent, Lievegem en Deinze. Het omvat het gebied tussen het kanaal Gent-Brugge, de Gentse Ringvaart, de Beekstraat en de vallei van de Oude Kale. Het RUP voorziet op termijn meer natte natuur en biedt een oplossing voor het signaalgebied Appensvoorde.

Meer natte natuur in vallei als klimaatbuffer

De valleigebieden van de Oude Kale, Kalebeek en Meirebeek krijgen een aangepaste bestemming als natuurgebied of agrarisch gebied met overdruk natuurverweving. 

Foto Oude Kale (bron: VMM)

De nieuwe bestemming geeft garanties voor het behoud van de natuurwaarden en de bufferende werking van deze valleisystemen. Ook de Vinderhoutse bossen worden uitgebreid. Eén derde van het afstroomgebied van de speerpuntgebieden van de Oude Kale en Meirebeek valt binnen de contour van het RUP.

Oplossing voor signaalgebied Appensvoorde

Het RUP regelt ook de herbestemming van het signaalgebied Appensvoorde waarvoor een ontwikkelingsscenario  voorbereid werd binnen de bekkenstructuren van de Gentse Kanalen.

Het nog niet ontwikkelde deel van het woonuitbreidingsgebied Appensvoorde krijgt de bestemming agrarisch gebied met overdruk natuurverweving. Hierdoor kan de sponswerking van het gebied optimaal behouden blijven en verhoogt de klimaatrobuustheid van Lovendegem.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.