Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2022 - Sanering Wantebeek en Pachtbeek

Grote rioleringswerken moeten de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Poekebeek een duw in de rug geven. De komende jaren zullen de gemeente Ruiselede, Farys en Aquafin er samen het gros van de huishoudelijke vuilvrachten die lozen op de Wantebeek en de Pachtbeek saneren. Deze beken zijn bovenlopen van de Poekebeek, één van de waterlopen waar er via gebiedsgerichte samenwerking gewerkt wordt aan het halen van de goede toestand.

Het gebied ligt binnen het captatiegebied van het drinkwaterproductiecentrum in Kluizen en de vochtige weilanden en bosgebieden langs de Wantebeek en Pachtebeek zijn opgenomen in het Europees netwerk van beschermde gebieden.

Wantebeek ter hoogte van de Vorte Bossen (Bron: VMM)

Door inspoeling van nutriënten vanuit landbouw en lozing van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater is de waterkwaliteit in het bekenstelsel op vandaag nog ondermaats en vormt de kwaliteit een rem op de ontwikkeling van de natuurwaarden in dit valleigebied.

De schop in de grond

In het project Doomkerke fase 3 wordt riolering aangelegd in de Bruggesteenweg, Brandstraat, Smisseweg, Hamerstraat, Haantjesstraat, Oude Veldstraat, Gentse Veldstraat en Planterijstraat. Deze werken starten in 2022. Het project Doomkerke fase 4 (met vermoedelijke uitvoering in 2024) voorziet riolering in de Bruggesteenweg, Bruwaanstraat, Krommekeerstraat en Planterijstraat.

Gelijktijdig met de werken zal de VMM via gebiedsgerichte monitoring de waterkwaliteit van de Wantebeek en Pachtebeek opvolgen.

Foto: Wantebeek ter hoogte van de Vorte Bossen (Bron: VMM)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.