Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Febr. 2023 - Visbestand Oude Kale en Merebeek zet kleine stappen vooruit

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) onderzocht in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos in juni 2022 de visstand van de Oude Kale en de Merebeek. In beide waterlopen werd een relatief gevarieerd visbestand teruggevonden, maar het aantal individuen per soort was beperkt. De diversiteit is ook zeer locatieafhankelijk. Positief is dat het visbestand ter hoogte van de in 2017 aangelegde meanders er op vooruitging.

De elektrische afvissing gebeurde op acht locaties in de vallei van de Oude Kale, waarvan drie op de Merebeek en vijf op de Oude Kale. In totaal werden veertien soorten gevangen. Voornamelijk op plaatsen met een diepere waterkolom en breed wateroppervlak werden verschillende soorten teruggevonden.

Merebeek

Zo was de vijver van Kasteel Blauw Huys waar de Merebeek doorstroomt, het meest soortenrijk met de aanwezigheid van blankvoorn, bittervoorn, baars, karper, kolblei, paling, rietvoorn, snoek, vetje en zeelt. In andere trajecten van de Merebeek was de diversiteit eerder laag. Enkel driedoornige stekelbaars en tiendoornige stekelbaars werden er aangetroffen.

Oude Kale

Op de Oude Kale zijn er acht soorten afgevist: tiendoornige stekelbaars, driedoornige stekelbaars, blankvoorn, blauwbandgrondel, rietvoorn, snoek, vetje en zeelt. Ter hoogte van de recent aangesloten en ingerichte meander werden rietvoorn, zeelt en snoek gevonden. De aanwezigheid van zeelt en snoek in dit deel van de Oude Kale wijst op het positieve effect van de hermeandering. Ook de plantendiversiteit was er groter dan op andere trajecten, met o.a. aarvederkruid, fonteinkruid, egelskop en kroos.

Hoopvolle toekomst

Febr. 2023 - Visbestand Oude Kale en Merebeek: 10-doornige stekelbaars

Het aantal gevangen uitheemse soorten bleef beperkt tot een blauwbandgrondel. Deze invasieve exoot komt zeer courant voor in de Vlaamse waterlopen. Het nagenoeg ontbreken van invasieve vissoorten in de Oude Kale en de Merebeek is  positief te noemen. Zeker omdat de blauwbandgrondel bij eerdere onderzoeken in grotere getale gevangen werd. Mogelijks speelt een verbetering van de waterkwaliteit in combinatie met habitatherstel hierin een belangrijke rol.

foto ANB

Verwacht wordt dat door projecten zoals de ecologische herinrichting en de hermeandering de waterkwaliteit en het visbestand verder zullen verbeteren. Het bekkensecretariaat blijft dit opvolgen in het kader van de projectwerking voor de Oude Kale.
      

raadpleeg de rapporten visstandsonderzoek

(c) foto zeel: ANB Jelger Herder, via ANB

(c) foto 10-doornige stekelbaars

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.