Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Febr. 2023 - Verder inzetten op goede structuur- en waterkwaliteit voor Oude Kale

Grote delen van de Oude Kale werden in het verleden rechtgetrokken, verstevigd en verlegd. De VMM werkt daarom aan een ecologisch herstel van de waterloop. Na de realisatie en positieve evaluatie van een eerste hermeandering in 2017 aan het centrum van Landegem plant de VMM dit jaar een tweede hermeandering.

Deze komt op een terrein in eigendom van De Vlaamse Waterweg net ten noorden van het station van Landegem. Het nieuwe tracé is gebaseerd op het historisch traject van de Oude Kale. Het bekkensecretariaat van de Gentse Kanalen coördineerde het overleg tussen de verschillende betrokken partijen.

Eerste hermeandering positief geëvalueerdFebr. 2023 - Hermeandering Oude Kale 2017

In 2017 werd de Oude Kale ter hoogte van het centrum van Landegem over een 700-tal meter heraangelegd. De waterloop was er destijds rechtgetrokken.  

Monitoring van de waterkwaliteit voor en na de hermeandering toont een duidelijke verbetering in de zuurstofhuishouding. Ook de stroomdiversiteit nam in belangrijke mate toe. De hermeandering heeft dus niet alleen een positieve invloed op de structuurkwaliteit, maar ook op de waterkwaliteit.

Volgende stap in ecologisch herstel

Febr. 2023 - Hermeandering Oude Kale 2023De VMM plant in 2023 een tweede hermeandering op een terrein ten noorden van het vorige project. De Oude Kale werd hier destijds verlegd om het kanaal Gent-Oostende te kunnen verbreden.  Een volledig herstel van de vroegere loop is niet meer mogelijk. Net als bij de vorige hermeandering  worden de vorm en grootte van de nieuwe meanders maximaal afgestemd op de historische loop. De huidige bedding wordt gedempt.

   

(c) Foto eerste hermeandering en ontwerp tweede hermeandering (bron: VMM)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.