Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Samen werken aan een goede toestand voor de Oude Kale

Het stroomgebied van de Oude Kale, op het grondgebied van Nevele, Lovendegem en Gent, is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Waterbeheerders werken er samen aan een betere watertoestand.

Ook het bekkensecretariaat draagt hieraan bij en organiseert overleg met gemeentebesturen, waterbeheerders en maatschappelijke belangengroepen over knelpunten en mogelijke maatregelen voor het halen van een goede watertoestand.  

Waterbodem belangrijke fosforbron

Voor de Oude Kale blijkt fosfor één van de grootste knelpuntparameters om de goede toestand te kunnen bereiken.

De VMM onderzocht vorig jaar, samen met de Universiteit Gent en het VITO, gericht naar de bronnen van die hoge fosforbelasting. Door analyseresultaten van de waterbodem naast deze van het oppervlaktewater te leggen, kon de slibbodem als een belangrijke bron van de zomerse fosfaatpieken geïdentificeerd worden.

            Middenloop Oude Kale  De meanderende middenloop van de Oude Kale (foto VMM)

Fosfaat heeft zich in het verleden opgestapeld in de waterbodem. Zeker in perioden met een beperkte waterstroming, een beperkte waterdiepte én een laag zuurstofgehalte gebeurt er een vrijstelling van dit fosfaat.

De resultaten vormen het vertrekpunt voor verder onderzoek naar fosfaatuitloging vanuit de waterbodem en voor de doorvertaling ervan naar gebiedsgerichte acties en maatregelen. 

Multiparametersondes volgen waterkwaliteit op

Het volledige stroomgebied van de Oude Kale ligt in het oppervlaktewaterwingebied van Kluizen. Een systeem van stuwen, sifons en pompen kan het water van de Oude Kale via De Lieve en het Brakeleiken naar de spaarbekkens van Kluizen sturen.  

Om voldoende water te kunnen doorsturen naar het waterproductiecentrum, kan de Oude Kale water van de Poekebeek ontvangen via een sifon onder het Afleidingskanaal van de Leie. En sinds de zomer van 2017 kan ook water uit het Afleidingskanaal via een hevelpomp naar de Oude Kale gestuurd worden. Deze nieuwe hevelpomp, een realisatie van de VMM en De Watergroep, heeft als doel om in droge periodes met lage debieten en lage peilen in de waterkolom voor een voldoende vulling van de spaarbekkens in Kluizen te kunnen zorgen in functie van de drinkwatervoorziening.

Deze zomer heeft de VMM drie multiparametersondes geïnstalleerd die de impact van het inlaten van Leiewater op de waterkwaliteit van de Oude Kale 7 op 7, 24 op 24 monitoren. De resultaten worden eind 2018 verwacht. Deze innovatieve monitoring kadert binnen de integrale projectwerking voor het aandachtsgebied van de Oude Kale.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.