Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroepen thema waterkwaliteit en ecologie

naam

projectleider

doelstellingen

Visievorming oeverzones

Erwin De Meyer (ANB)

Een afwegingskader om voor verschillende oeverzonefuncties (nutriëntenretentie, structuurherstel) het meest geschikte oeverzonetype en de best geschikte locatie te kunnen bepalen en een visiekaart die de gewenste oeverzonefuncties lokaliseert, kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor potentiële initiatiefnemers en ook bijdragen aan draagvlakverbreding. De projectgroep begeleidt de uitwerking van het kader.

Lees meer

Aanpak olieverontreiniging

Nik Dezillie
(VMM)

Wanneer een olieverontreiniging in een waterweg, waterloop of gracht niet daadkrachtig aangepakt wordt, kan de ecologische impact groot zijn en kunnen de kosten voor de remediëring hoog oplopen. De projectgroep werkt aan een kader voor een meer gecoördineerde en meer afgestemde aanpak van olieverontreiniging met een efficiënte en effectieve taakverdeling tussen de betrokken actoren (waterbeheerders, VMM-incidentenwerking, milieudiensten, hulpdiensten, ...).

Lees meer

Blauwalgen

nn

Bij warm en droog weer kunnen in vijvers, kanalen en waterlopen blauwalgenbloeien optreden. Omdat deze bloeien ook gezondheidsrisico's inhouden, is het belangrijk om snel en correct op te treden. Binnen de CIW is een gecoördineerde aanpak van blauwalgen uitgewerkt met afspraken over de melding van bloeien, onderzoek en analyses, het verwittigen van watergebruikers, het instellen van gebruiksbeperkingen, ... De projectgroep volgt de gecoördineerde aanpak en het onderzoek naar blauwalgen op en formuleert verbetervoorstellen.

Lees meer

    

  

projectgroepen die hun werkzaamheden hebben afgerond

naam

projectleider

doelstellingen

Decentrale zuivering 

Geert Wellens (Aquafin)

De projectgroep onderzoekt de mogelijkheden van centrale, decentrale en individuele zuivering. Dit gebeurt vanuit een breder perspectief waarbij naast een kostenafweging ook rekening gehouden wordt met de gebiedsgerichte vermindering van de vervuilingsdruk, de realisatietijd, waterkringlopen, volksgezondheid, klimaat & energie uitdagingen, afvalstoffen, materiaalgebruik en het ruimtelijk beleid. Daarbij gaat ook aandacht naar beheer, handhaving, communicatie en sensibilisering.

Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.